分享

七爺八爺

七爺八爺

七爺八爺

Tshit-iâ peh-iâ

演唱人:陳明章

作曲人:陳明章

作詞人:王志誠

全漢編修人: W.b. Chen (104)

全羅編修人: W.b. Chen (104)

 • │長介凸破天

  長的黜破天

  tn̂g--ê thuh-phuà thinn

 • │短介冬瓜快

  短的冬瓜秧

  té--ê tang-kue-ng

 • .

  .

 • │七爺八爺過溪墘

  七爺八爺上溪墘

  Tshit-iâ Pueh-iâ tsiūnn khe-kînn

 • │大家目睭仔雜雜睨

  逐家目睭眨眨𥍉

  ta̍k-ke ba̍k-tsiu tsha̍p-tsha̍p-nih

 • │看伊到底欲創啥物阿創啥物

  看伊到底創啥物創啥物啊創啥物

  khuànn i tàu-té tshòng siánn-mih, tshòng siánn-mih--ah tshòng siánn-mih

 • .

  .

 • │長腳鬥短腳

  長跤鬥短跤

  tn̂g-kha tàu té-kha

 • │白衫揪烏衫

  白衫搝烏衫

  pe̍h-sann giú oo-sann

 • .

  .

 • │七爺八爺來收驚

  七爺八爺來收驚

  Tshit-iâ Pueh-iâ lâi siu-kiann

 • │貓仔半暝仔哭無聲

  貓仔半暝仔哭無聲

  niau-á puànn-mî-á khàu bô-siann

 • │囝仔滿月者直直行啊直直行

  囡仔滿月就會硞硞行啊硞硞行

  gín-á muá-ge̍h tiō ē kho̍k-kho̍k kiânn--ah kho̍k-kho̍k kiânn

 • .

  .

 • │敢有影 敢有影 嘸信唷

  敢有影 敢有影 毋信喲

  kám ū-iánn, kám ū-iánn, m̄-sìn--iooh

 • │去甲七爺討一塊平安餅

  去共七爺分一塊平安餅

  khì kā Tshit-iâ pun tsi̍t-tè pîng-an-piánn

 • │嘸信唷

  毋信喲

  m̄-sìn--iooh

 • │去甲八爺討一張符仔子

  去共八爺討一張符仔囝

  khì kā Pueh-iâ thó tsi̍t-tiunn hû-á-kiánn

 • .

  .

 • │長介凸破天

  長的黜破天

  tn̂g--ê thuh-phuà thinn

 • │短介冬瓜快

  短的冬瓜秧

  té--ê tang-kue-ng

 • .

  .

 • │七爺八爺過溪墘

  七爺八爺上溪墘

  Tshit-iâ Pueh-iâ tsiūnn khe-kînn

 • │大家目睭仔雜雜睨

  逐家目睭眨眨𥍉

  ta̍k-ke ba̍k-tsiu tsha̍p-tsha̍p-nih

 • │看伊到底欲創啥物阿創啥物

  看伊到底創啥物創啥物啊創啥物

  khuànn i tàu-té tshòng siánn-mih, tshòng siánn-mih--ah tshòng siánn-mih

 • .

  .

 • │長腳鬥短腳

  長跤鬥短跤

  tn̂g-kha tàu té-kha

 • │白衫揪烏衫

  白衫搝烏衫

  pe̍h-sann giú oo-sann

 • .

  .

 • │七爺八爺來收驚

  七爺八爺來收驚

  Tshit-iâ Pueh-iâ lâi siu-kiann

 • │貓仔半暝仔哭無聲

  貓仔半暝仔哭無聲

  niau-á puànn-mî-á khàu bô-siann

 • │囝仔滿月者直直行啊直直行

  囡仔滿月就會硞硞行啊硞硞行

  gín-á muá-ge̍h tiō ē kho̍k-kho̍k kiânn--ah kho̍k-kho̍k kiânn

 • .

  .

 • │敢有影 敢有影 嘸信唷

  敢有影 敢有影 毋信喲

  kám ū-iánn, kám ū-iánn, m̄-sìn--iooh

 • │去甲七爺討一塊平安餅

  去共七爺分一塊平安餅

  khì kā Tshit-iâ pun tsi̍t-tè pîng-an-piánn

 • │嘸信唷

  毋信喲

  m̄-sìn--iooh

 • │去甲八爺討一張符仔子

  去共八爺討一張符仔囝

  khì kā Pueh-iâ thó tsi̍t-tiunn hû-á-kiánn

 • .

  .

 • │長介凸破天

  長的黜破天

  tn̂g--ê thuh-phuà thinn

 • │短介冬瓜快

  短的冬瓜秧

  té--ê tang-kue-ng

 • │長介凸破天

  長的黜破天

  tn̂g--ê thuh-phuà thinn

 • │短介冬瓜快

  短的冬瓜秧

  té--ê tang-kue-ng

 • │長介凸破天

  長的黜破天

  tn̂g--ê thuh-phuà thinn

 • │短介冬瓜快

  短的冬瓜秧

  té--ê tang-kue-ng

 • │長介凸破天

  長的黜破天

  tn̂g--ê thuh-phuà thinn

 • │短介冬瓜快

  短的冬瓜秧

  té--ê tang-kue-ng

 • │長介凸破天

  長的黜破天

  tn̂g--ê thuh-phuà thinn

 • │短介冬瓜快

  短的冬瓜秧

  té--ê tang-kue-ng

 • │長介凸破天

  長的黜破天

  tn̂g--ê thuh-phuà thinn

 • │短介冬瓜快

  短的冬瓜秧

  té--ê tang-kue-ng

 • │長介凸破天

  長的黜破天

  tn̂g--ê thuh-phuà thinn

 • │短介冬瓜快

  短的冬瓜秧

  té--ê tang-kue-ng