分享

安平追想曲

安平追想曲

安平追想曲

An-pîng tui-sióng-khik

演唱人:鄧麗君

作曲人:許石

作詞人:陳達儒

全漢編修人: W.b. Chen (52) 蔡雅菁 (1)

全羅編修人: W.b. Chen (52)

 • │身穿花紅長洋裝

  身穿花紅長洋裝

  sin tshīng hue-âng tn̂g iûnn-tsong

 • │風吹金髮思情郎

  風吹金髮思情郎

  hong-tshue kim-huat su tsîng-lông

 • │想郎船何往 音信全無通

  想郎船何往 音信全無通

  siūnn lông tsûn hô óng, im-sìn tsuân bô thong

 • │伊是行船仔逐風浪

  伊是行船仔拄風浪

  i sī kiânn-tsûn-á tú hong-lōng

 • │放阮情難忘 心情無塊講

  放阮情難忘 心情無地講

  pàng gún tsîng lân bōng, sim-tsîng bô-tè kóng

 • │相思寄著海邊風

  相思寄著海邊風

  siunn-si kià tio̍h hái-pinn hong

 • │海風無情笑阮憨

  海風無情笑阮戇

  hái-hong bô-tsîng tshiò gún gōng

 • │啊 不知初戀心茫茫

  啊~毋知初戀心茫茫

  ah~ m̄-tsai tshoo-luân sim bông-bông

 • .

  .

 • │相思情郎想自己

  想起情郎想自己

  siūnn-si tsîng-lông siūnn tsū-kí

 • │不知爹親二十年

  毋知爹親二十年

  m̄-tsai tia-tshin jī-tsa̍p nî

 • │思念想要見 只有金十字

  思念想欲見 只有金十字

  su-liām siūnn-beh kīnn, tsí-ū kim si̍p-jī

 • │給阮母親仔做為記

  予阮母親仔做遺記

  hōo gún bú-tshin--á tsuè uî-kì

 • │放阮私生兒 聽母初講起

  放阮私生兒 聽母初講起

  pàng gún su-sing-jî, thiann bú tshoo kóng-khí

 • │越想不幸越哀悲

  愈想不幸愈哀悲

  jú siūnn put-hīng jú ai-pi

 • │到底現在生也死

  到底現在生抑死

  tàu-té hiān-tsāi sinn ia̍h sí

 • │啊 伊是荷蘭的船醫

  啊~伊是荷蘭的船醫

  ah~ i sī Hô-lân ê tsûn-i

 • .

  .

 • │想起母子的運命

  想起母囝的運命

  siūnn-khí bú-kiánn ê ūn-miā

 • │心肝想爹也怨爹

  心肝想爹也怨爹

  sim-kuann siūnn tia iā uàn tia

 • │別人有爹疼 阮是母親晟

  別人有爹疼 阮是母親仔晟

  pa̍t-lâng ū tia thiànn, gún sī bú-tshin--á tshiânn

 • │今日青春孤單影

  今日青春孤單影

  kim-ji̍t tshing-tshun koo-tuann iánn

 • │全望多情兄 望兄的船隻

  全望多情兄 望兄的船隻

  tsuân bāng to-tsîng hiann, bāng hiann ê tsûn-tsiah

 • │早日回歸安平城

  早日回歸安平城

  tsá-ji̍t huê-kui An-pîng-siânn

 • │安平純情金小姐

  安平純情金小姐

  An-pîng sûn-tsîng Kim sió-tsiá

 • │啊 等你入港銅鑼聲

  啊~等你入港銅鑼聲

  ah~ tán lí ji̍p káng tâng-lô siann