分享

阮不知啦

阮不知啦

阮不知啦

Gún m̄-tsai--lah

演唱人:鳳飛飛

作曲人:吳成家

作詞人:陳達儒

全漢編修人: W.b. Chen (52)

全羅編修人: W.b. Chen (52)

 • │彼時約束啊 雙人無失信

  彼時約束啊 雙人無失信

  hit-sî iok-sok--ah, siang-lâng bô sit-sìn

 • │近來言語啊 煞來無信憑

  近來言語啊 煞來無信憑

  kīn-lâi giân-gí--ah, suah lâi bô sìn-pîn

 • │冷淡態度 親像無要無緊

  冷淡態度 親像無要無緊

  líng-tām thāi-tōo, tshin-tshiūnn bô-iàu-bô-kín

 • │你敢是 你敢不是 找著新愛人

  你敢是 你敢毋是 揣著新愛人

  lí kám-sī, lí kám m̄-sī, tshuē tio̍h sin ài-jîn

 • │啊

  啊~

  ah~

 • │阮不知啦

  阮毋知啦

  gún m̄-tsai--lah

 • │阮不知啦

  阮毋知啦

  gún m̄-tsai--lah

 • │總無放舊去找新

  總無放舊去揣新

  tsóng bô pàng kū khì tshuē sin

 • .

  .

 • │近來講話啊 大聲小聲應

  近來講話啊 大聲細聲應

  kīn-lâi kóng-uē--ah, tuā-siann suè-siann ìn

 • │春情戀夢啊 漸漸變無親

  春情戀夢啊 漸漸變無親

  tshun-tsîng luân-bāng--ah, tsiām-tsiām piàn bô-tshin

 • │不明不白 因何僥心反面

  不明不白 因何僥心反面

  put-bîng put-pi̍k, in hô hiau-sim huán-bīn

 • │你敢是 你敢不是 找著新愛人

  你敢是 你敢毋是 揣著新愛人

  lí kám-sī, lí kám m̄-sī, tshuē tio̍h sin ài-jîn

 • │啊

  啊~

  ah~

 • │阮不知啦

  阮毋知啦

  gún m̄-tsai--lah

 • │阮不知啦

  阮毋知啦

  gún m̄-tsai--lah

 • │總無放舊去找新

  總無放舊去揣新

  tsóng bô pàng kū khì tshuē sin

 • .

  .

 • │春天花蕊啊 為春開了盡

  春天花蕊啊 為春開了盡

  tshun-thinn hue-luí--ah, uī tshun khui liáu tsīn

 • │十八少年啊 為你用心神

  十八少年啊 為你用心神

  tsa̍p-pueh siàu-liân--ah, uī lí iōng sim-sîn

 • │怎樣這款 全無同情可憐

  怎樣這款 全無同情憐憫

  tsuánn-iūnn tsit khuán, tsuân bô tông-tsîng lîn-bín

 • │你敢是 你敢不是 找著新愛人

  你敢是 你敢毋是 揣著新愛人

  lí kám-sī, lí kám m̄-sī, tshuē tio̍h sin ài-jîn

 • │啊

  啊~

  ah~

 • │阮不知啦

  阮毋知啦

  gún m̄-tsai--lah

 • │阮不知啦

  阮毋知啦

  gún m̄-tsai--lah

 • │總無放舊去找新

  總無放舊去揣新

  tsóng bô pàng kū khì tshuē sin