分享

春花望露

春花望露

春花望露

Tshun hue bāng lōo

演唱人:鳳飛飛

作曲人:江中清

作詞人:江中清

全漢編修人: W.b. Chen (46)

全羅編修人: W.b. Chen (46)

 • │今夜風微微

  今夜風微微

  kim-iā hong bî-bî

 • │窗外月當圓

  窗外月當圓

  thang-guā ge̍h tng înn

 • │雙人相愛要相見

  雙人相愛欲相見

  siang-lâng sio-ài bueh sann-kìnn

 • │思君在床邊

  思君在床邊

  su kun tsāi tshn̂g-pinn

 • │袂見君親像野鳥啼

  袂見君 親像野鳥啼

  buē kìnn kun, tshin-tshiūnn iá-tsiáu thî

 • │噯唷 引阮心傷悲

  哎~唷 引阮心傷悲

  aih~ ioh, ín gún sim siong-pi

 • │害阮等歸暝

  害阮等規暝

  hāi gún tán kui-mî

 • .

  .

 • │明夜月光光

  明夜月光光

  bîng-iā ge̍h kng-kng

 • │照在紗窗門

  照在紗窗門

  tsiò tsāi se-thang-mn̂g

 • │空思夢想歸暝恨

  空思夢想規暝恨

  khang-su bōng-sióng kui-mî hūn

 • │袂得倒落床

  袂得倒落床

  buē-tit tó lo̍h tshn̂g

 • │袂見君親像割心腸

  袂見君, 親像割心腸

  buē kìnn kun, tshin-tshiūnn kuah sim-tn̂g

 • │噯唷 引阮心頭酸

  哎~唷, 引阮心頭酸

  aih~ ioh, ín gún sim-thâu sng

 • │面肉帶青黃

  面肉帶青黃

  bīn-bah tài tshinn-n̂g

 • .

  .

 • │深夜白茫茫

  深夜白茫茫

  tshim-iā pe̍h bâng-bâng

 • │冷風吹入窗

  霜雪落西窗

  sng-seh lo̍h sai-thang

 • │思思唸唸君一人

  思思念念君一人

  su-su-liām-liām kun tsi̍t-lâng

 • │孤單守空房

  孤單守空房

  koo-tuann siú khang-pâng

 • │袂見君怨嘆目眶紅

  袂見君 怨嘆目箍紅

  buē kìnn kun, uàn-thàn ba̍k-khoo âng

 • │噯唷 引阮病這重

  哎~唷 引阮病遮重

  aih~ ioh, ín gún pīnn tsiah tāng

 • │情意害死人

  情義害死人

  tsîng-gī hāi sí lâng