分享

鑼聲若響

鑼聲若響

鑼聲若響

Lô-siann nā hiáng

演唱人:鳳飛飛

作曲人:許石

作詞人:許丙丁

全漢編修人: W.b. Chen (47)

全羅編修人: W.b. Chen (46)

 • │日黃昏 愛人啊要落船

  日黃昏 愛人仔欲落船

  ji̍t hông-hun, ài-jîn-á beh lo̍h-tsûn

 • │想著心酸目睭罩黑雲

  想著心酸 目睭罩烏雲

  siūnn tio̍h sim-sng, ba̍k-tsiu tà oo-hûn

 • │有話要講趁這袸

  有話欲講趁這陣

  ū uē beh kóng thàn tsit-tsūn

 • │較輸心頭亂紛紛

  較輸心頭亂紛紛

  khah-su sim-thâu luān hun-hun

 • │想袂出親像失了魂

  想袂出 親像失了魂

  siūnn buē tshut, tshin-tshiūnn sit liáu hûn

 • │鑼聲若響

  鑼聲若響

  lô-siann nā hiáng

 • │鑼聲若響就要離開君

  鑼聲若響就欲離開君

  lô-siann nā hiáng tsiū bueh lī-khui kun

 • .

  .

 • │船燈青 愛人啊在船墘

  船燈青 愛人仔徛船墘

  tsûn-ting tshinn, ài-jîn-á khiā tsûn-kînn

 • │不甘分離目睭看著伊

  毋甘分離 目睭看著伊

  m̄-kam hun-lī,ba̍k-tsiu khuànn tio̍h i

 • │有話要講趁這時

  有話欲講趁這時

  ū uē beh kóng thàn tsit-sî

 • │較輸要講喉先哽

  較輸未講喉先滇

  khah-su buē kóng âu sing tīnn

 • │全無疑哪會按呢生

  全無疑 哪會按呢生

  tsuân bô-gî, ná ē án-ni sinn

 • │鑼聲若響

  鑼聲若響

  lô-siann nā hiáng

 • │鑼聲若響就要離開伊

  鑼聲若響就欲離開伊

  lô-siann nā hiáng tsiū bueh lī-khui i

 • .

  .

 • │錠離水 愛人啊船要開

  碇離水 愛人仔船欲開

  tiānn lī tsuí, ài-jîn-á tsûn beh khui

 • │吐出大悸恨別嘴開開

  吐出大氣 恨別喙開開

  thòo tshut tuā-khuì, hūn-pia̍t tshuì khui-khui

 • │一聲珍重相安慰

  一聲珍重相安慰

  tsi̍t-siann tin-tiōng sio an-uì

 • │成功返來再做堆

  成功轉來再做堆

  sîng-kong tńg-lâi tsài tsuè-tui

 • │情相累心肝像針威

  情相累 心肝像針揻

  tsîng siong-luí, sim-kuann tshiūnn tsiam ui

 • │鑼聲若響

  鑼聲若響

  lô-siann nā hiáng

 • │鑼聲若響袂得再相隨

  鑼聲若響袂得再相隨

  lô-siann nā hiáng buē-tit tsài sio-suî