分享

電火柱仔

電火柱仔

電火柱仔

Tiān-hué-thiāu-á

演唱人:Baboo

作曲人:李欣芸

作詞人:陳明瑜

全漢編修人: W.b. Chen (68)

全羅編修人: W.b. Chen (68)

 • │街仔路的電火柱仔

  街仔路的電火柱仔

  ke-á-lōo ê tiān-hué-thiāu-á

 • │攏共我立正站好

  攏共我立正站好

  lóng kā guá lìzhèng zhàn hǎo』

 • │恬恬啊聽我浪子阿國仔 唱歌

  恬恬仔聽我浪子阿國仔唱歌

  tiām-tiām-á thiann guá lōng-tsú a-kok--á tshiùnn-kua

 • │街仔路的電火柱仔

  街仔路的電火柱仔

  ke-á-lōo ê tiān-hué-thiāu-á

 • │攏共我立正站好

  攏共我立正站好

  lóng kā guá lìzhèng zhàn hǎo』

 • │恬恬啊聽我浪子阿國仔 唱歌

  恬恬仔聽我浪子阿國仔唱歌

  tiām-tiām-á thiann guá lōng-tsú a-kok--á tshiùnn-kua

 • │恁敢有愛聽佗一條

  恁敢有愛聽佗一條

  lín kám ū ài thiann tó tsi̍t-tiâu

 • │浪子干焦悲歌才會曉

  浪子干焦悲歌才會曉

  lōng-tsú kan-na pi-kua tsiah ē-hiáu

 • │攏共我立正站好

  攏共我立正站好

  lóng kā guá lìzhèng zhàn hǎo』

 • │恬恬啊聽

  恬恬仔聽

  tiām-tiām-á thiann

 • │聽恁爸 唱歌

  聽恁爸唱歌

  thiann lín-pē tshiùnn-kua

 • .

  .

 • │不通看我顛顛倒倒 就說我在酒醉

  毋通看我顛顛倒倒 就講我咧酒醉

  m̄-thang khuànn guá tian-tian-tó-tó, tiō kóng guá teh tsiú-tsuì

 • │不通看我搖搖擺擺 就說我 落魄

  毋通看我搖搖擺擺 就講我落魄

  m̄-thang khuànn guá iô-iô pái-pái, tiō kóng guá lo̍k-phik

 • │我只是頭殼坎坎 不要料準我空空

  我只是頭殼空空 毋通掠準我悾悾

  guá tsí-sī thâu-khak khang-khang, m̄-thang lia̍h-tsún guá khong-khong

 • │我只是頭殼坎坎 不要料準我空空

  我只是頭殼空空 毋通掠準我悾悾

  guá tsí-sī thâu-khak khang-khang, m̄-thang lia̍h-tsún guá khong-khong

 • │我沒空 我沒空 我沒空 我沒空

  我無悾 我無悾 我無悾 我無悾

  guá bô khong, guá bô khong, guá bô khong, guá bô khong

 • .

  .

 • │我有滿腹心酸

  我有滿腹心酸

  guá ū muá-pak sim-sng

 • │我有滿腹心酸

  我有滿腹心酸

  guá ū muá-pak sim-sng

 • .

  .

 • │唉 尿緊放放才講啦

  哭枵啦!尿緊放放咧才講啦

  khàu-iau--lah! jiō kín pàng-pàng--leh tsiah kóng--lah

 • .

  .

 • │街仔路的電火柱仔

  街仔路的電火柱仔

  ke-á-lōo ê tiān-hué-thiāu-á

 • │攏共我立正站好

  攏共我立正站好

  lóng kā guá lìzhèng zhàn hǎo』

 • │恬恬啊聽我浪子阿國仔 唱歌

  恬恬仔聽我浪子阿國仔唱歌

  tiām-tiām-á thiann guá lōng-tsú a-kok--á tshiùnn-kua

 • │街仔路的電火柱仔

  街仔路的電火柱仔

  ke-á-lōo ê tiān-hué-thiāu-á

 • │攏共我立正站好

  攏共我立正站好

  lóng kā guá lìzhèng zhàn hǎo』

 • │恬恬啊聽我浪子阿國仔 唱歌

  恬恬仔聽我浪子阿國仔唱歌

  tiām-tiām-á thiann guá lōng-tsú a-kok--á tshiùnn-kua

 • │恁敢有愛聽佗一條

  恁敢有愛聽佗一條

  lín kám ū ài thiann tó tsi̍t-tiâu

 • │浪子干焦悲歌才會曉

  浪子干焦悲歌才會曉

  lōng-tsú kan-na pi-kua tsiah ē-hiáu

 • │攏共我立正站好

  攏共我立正站好

  lóng kā guá lìzhèng zhàn hǎo』

 • │恬恬啊聽

  恬恬仔聽

  tiām-tiām-á thiann

 • │聽恁爸 唱歌

  聽恁爸唱歌

  thiann lín-pē tshiùnn-kua