分享

黑輪伯仔

黑輪伯仔

黑輪伯仔

Oo-lián-peh-á

演唱人:林強

作曲人:陳昇 林強

作詞人:陳昇 林強

全漢編修人: W.b. Chen (62) 菜菜子 (3) 蔡雅菁 (1)

全羅編修人: W.b. Chen (62)

 • │基隆港邊的鐵工廠

  雞籠港邊的鐵工場

  Ke-lâng káng-pinn ê thih-kang-tiûnn

 • │裡底有一個少年家

  內底有一个少年家

  lāi-té ū tsi̍t-ê siàu-liân-ke

 • │他細漢讀書沒多少

  伊細漢讀書無偌濟

  i sè-hàn tha̍k-tsu bô guā-tsuē

 • │今嘛跟人在學手藝

  這馬佮人咧學手藝

  tsit-má kah lâng leh o̍h tshiú-gē

 • │整天跟七迌仔在作夥

  規工佮𨑨迌仔咧做伙

  kui-kang kah tshit-thô-á leh tsò-hué

 • │沒人願意聽他的心內話

  無人願意聽伊的心內話

  bô-lâng guān-ì thiann i ê sim-lāi uē

 • │只好目屎吞下腹肚底

  只好目屎吞落去腹肚底

  tsí-hó ba̍k-sái thun lue̍h-ì pak-tóo-té

 • │借酒來麻西

  借酒來馬西

  tsioh tsiú lâi má-se

 • │日子一天擱過一天

  日子一工閣過一工

  ji̍t-tsí tsi̍t-kang koh kuè tsi̍t-kang

 • │為著生活拼死做

  為著生活拚死做

  uī-tio̍h sing-ua̍h piànn-sí tsuè

 • │希望出師來做頭家

  希望出師來做頭家

  hi-bāng tshut-sai lâi tsuè thâu-ke

 • │命運愛靠天公伯

  命運愛靠天公伯

  miā-ūn ài khò thinn-kong-peh

 • .

  .

 • │基隆港邊的鐵路下

  雞籠港邊的鐵枝路跤

  Ke-lâng káng-pinn ê thih-ki-lōo kha

 • │有一個下港來的老阿伯

  有一个下港來的老阿伯

  ū tsi̍t-ê ē-káng lâi ê lāu-a-peh

 • │他細漢甘苦嘛真壞過

  伊細漢艱苦嘛真歹過

  i sè-hàn kan-khóo mā tsin pháinn-kuè

 • │推車出外在賣黑輪

  捒車出外咧賣烏輪

  sak tshia tshut-guā leh bē oo-lián

 • │常常也苦勸這位少年仔

  定定嘛苦勸這个少年的

  tiānn-tiānn mā khóo-khǹg tsit ê siàu-liân--ê

 • │有閒書就愛淡薄啊讀一下

  有閒書著愛淡薄仔讀一下

  ū-îng tsu tio̍h-ài tām-po̍h-á tha̍k--tsi̍t-ē

 • │不要像我少年時就假漂泊

  毋通像我少年時就假飄撇

  m̄-thang tshiūnn guá siàu-liân-sî tiō ké phiau-phiat

 • │一世人就麻西麻西

  一世人就馬西馬西

  tsi̍t-sì-lâng tiō má-se-má-se

 • .

  .

 • │這个無情的社會

  這个無情的社會

  tsit ê bô-tsîng ê siā-huē

 • │學歷可以勝過一切

  學歷會使勝過一切

  ha̍k-li̍k ē-sái sìng-kuè it-tshè

 • │別人若比你較會讀冊

  別人若比你較gau^讀冊

  pa̍t-lâng nā pí lí khah gâu tha̍k-tsheh

 • │每天蹺腳來泡茶

  逐工曲跤來泡茶

  ta̍k-kang khiau-kha lâi phàu-tê

 • .

  .

 • │目睭一眨少年仔已經五十歲

  目睭一nih少年的已經五十歲

  ba̍k-tsiu tsi̍t-nih siàu-liân--ê í-king gōo-tsa̍p huè

 • │坐在忠孝東路的黑頭仔車裡底

  坐咧忠孝東路的烏頭仔車內底

  tsē leh Tiong-hàu-tang-lōo ê oo-thâu-á-tshia lāi-té

 • │他說司機啊 請你路邊稍停一下

  伊講司機啊, 請你路邊小停一下

  i kóng su-ki--ah, tshiánn lí lōo-pinn sió thîng--tsi̍t-ē

 • │我若像看到彼個黑輪伯仔

  我若像看著彼个烏輪伯仔

  guá ná-tshiūnn khuànn tio̍h hit ê Oo-lián-peh--á