分享

世界第一等

世界第一等

世界第一等

Sè-kài tē-it-tíng

演唱人:伍佰 & China Blue

作曲人:伍佰

作詞人:李安修 陳富榮

全漢編修人: W.b. Chen (24)

全羅編修人: W.b. Chen (24)

 • │人生的風景 親像大海的風湧

  人生的風景 親像大海的風湧

  lîn-sing ê hong-kíng, tshin-tshiūnn tuā-hái ê hong-íng

 • │有時猛有時平 親愛朋友你著小心

  有時猛 有時平 親愛朋友你著小心

  ū sî bíng, ū sî pîng, tshin-ài pîng-iú lí tio̍h sió-sim

 • │人生的環境 乞食嘛會出頭天

  人生的環境 乞食嘛會出頭天

  lîn-sing ê khuân-kíng, khit-tsia̍h mā ē tshut-thâu-thinn

 • │莫怨天莫尤人 命順命歹攏是一生

  無怨天 無尤人 命順命䆀 攏是一生

  bô uàn thinn, bô iû lîn, miā sūn miā bái, lóng-sī it-sing

 • .

  .

 • │一杯酒二角銀 三不五時嘛來湊陣

  一杯酒 兩角銀 三不五時嘛來鬥陣

  tsi̍t pue tsiú, nn̄g kak gîn, sam-put-gōo-sî mā lâi tàu-tīn

 • │若要講搏感情 我是世界第一等

  若欲講跋感情 我是世界第一等

  nā beh kóng, pua̍h-kám-tsîng, guá sī sè-kài tē-it tíng

 • │是緣份是註定 好漢剖腹來相見

  是緣份 是註定 好漢破腹來相見

  sī iân-hūn, sī tsù-tīng, hó-hàn phuà-pak lâi sann-kìnn

 • │無驚風無驚湧 有情有義好兄弟

  毋驚風 毋驚湧 有情有義好兄弟

  m̄-kiann hong, m̄-kiann íng, ū-tsîng ū-gī hó-hiann-tī

 • .

  .

 • │短短仔的光陰 𨑨迌著趁少年時

  短短仔的光陰 𨑨迌著趁少年時

  té-té-á ê kong-im, tshit-thô tio̍h thàn siàu-liân-sî

 • │求名利無了時 千金難買好人生

  求名利無了時 千金難買好人生

  kiû bîng-lī, bô-liáu-sî, tshian-kim lân bué hó lîn-sing