分享

天井的月光

天井的月光

天井的月光

Tshim-tsínn ê gue̍h-kng

演唱人:流氓阿德

作曲人:流氓阿德

作詞人:流氓阿德

全漢編修人: W.b. Chen (56)

全羅編修人: W.b. Chen (56)

 • │天井的月光 照著半開的窗門

  深井的月光 照著半開的窗門

  tshim-tsínn ê gue̍h-kng, tsiò tio̍h puànn-khui ê thang-mn̂g

 • │點一支心酸的煙

  點一枝心酸的薰

  tiám tsi̍t-ki sim-sng ê hun

 • │失去的自由 討不回來的青春

  失去的自由 討袂轉來的青春

  sit-khì ê tsū-iû, thó buē tńg--lâi ê tshing-tshun

 • │時間染白的頭髮

  時間染白的頭毛

  sî-kan ní pe̍h ê thâu-mn̂g

 • .

  .

 • │進無步 退無路

  進無步 退無路

  tsìn bô-pōo, thuè bô-lōo

 • │袂震袂動 我跳不出

  袂振袂動 我跳袂出

  buē tín buē tāng, guá thiàu buē tshut

 • │一支啊輕快的舞

  一支仔輕快的舞

  tsi̍t-ki-á khin-khuài ê bú

 • │左是苦 右是澀

  倒是苦 正是澀

  tò sī khóo, tsiànn sī siap

 • │袂吞袂吐 我唱不出

  袂吞袂吐 我唱袂出

  buē thun buē thòo, guá tshiùnn buē tshut

 • │一首啊甜蜜的歌

  一首仔甜蜜的歌

  tsi̍t-siú-á tinn-bi̍t ê kua

 • .

  .

 • │鬱卒 憂悶

  鬱卒憂悶

  ut-tsut iu-būn

 • │鬱卒 憂悶

  鬱卒憂悶

  ut-tsut iu-būn

 • │鬱卒 憂悶

  鬱卒憂悶

  ut-tsut iu-būn

 • │鬱卒 憂悶

  鬱卒憂悶

  ut-tsut iu-būn

 • .

  .

 • │進無步 退無路

  進無步 退無路

  tsìn bô-pōo, thuè bô-lōo

 • │袂震袂動 我跳不出

  袂振袂動 我跳袂出

  buē tín buē tāng, guá thiàu buē tshut

 • │一支啊輕快的舞

  一支仔輕快的舞

  tsi̍t-ki-á khin-khuài ê bú

 • │左是苦 右是澀

  倒是苦 正是澀

  tò sī khóo, tsiànn sī siap

 • │袂吞袂吐 我唱不出

  袂吞袂吐 我唱袂出

  buē thun buē thòo, guá tshiùnn buē tshut

 • │一首啊甜蜜的歌

  一首仔甜蜜的歌

  tsi̍t-siú-á tinn-bi̍t ê kua

 • .

  .

 • │天井的月光 照著拴緊的窗門

  深井的月光 照著閂絚的窗門

  tshim-tsínn ê gue̍h-kng, tsiò tio̍h tshuànn ân ê thang-mn̂g

 • │點一支絕望的煙

  點一支絕望的薰

  tiám tsi̍t-ki tsua̍t-bōng ê hun

 • │放棄的抵抗 賭不贏祂的命運

  放棄的抵抗 跋袂贏伊的命運

  hòng-khì ê té-khòng, pua̍h buē iânn i ê miā-ūn

 • │天井無言的月光

  深井無言的月光

  tshim-tsínn bô-giân ê gue̍h-kng