分享

人生露水

人生露水

人生露水

Jîn-sing lōo-tsuí

演唱人:潘麗麗

作曲人:詹宏達

作詞人:路寒袖

全漢編修人: W.b. Chen (34)

全羅編修人: W.b. Chen (34)

 • │春天對山的身邊行過

  春天對山的身邊行過

  tshun-thinn tuì suann ê sin-pinn kiânn--kuè

 • │透早的第一滴露水

  透早的第一滴露水

  thàu-tsá ê tē-tsi̍t tih lōo-tsuí

 • │滴落 滴落 滴落無聲的土地

  滴落 滴落 滴落無聲的土地

  tih lo̍h, tih lo̍h, tih lo̍h bô-siann ê thóo-tē

 • │昨暗咱咧烘的火

  昨暗咱咧烘的火

  tsa-àm lán leh hang ê hué

 • │恬恬趶佇烘爐底

  恬恬跍佇烘爐底

  tiām-tiām khû tī hang-lôo té

 • │咱含苞的希望

  咱含苞的希望

  lán hâm-pau ê hi-bāng

 • │迸破冬天的霜雪

  迸破冬天的霜雪

  piàng-phuà tang-thinn ê song-seh

 • │佇樹仔尾咧開花

  佇樹仔尾開花

  tī tshiū-á-bué khui-hue

 • .

  .

 • │春天對山的身邊行過

  春天對山的身邊行過

  tshun-thinn tuì suann ê sin-pinn kiânn--kuè

 • │透早的第一滴露水

  透早的第一滴露水

  thàu-tsá ê tē-tsi̍t tih lōo-tsuí

 • │滴落 滴落 滴落無聲的土地

  滴落 滴落 滴落無聲的土地

  tih lo̍h, tih lo̍h, tih lo̍h bô-siann ê thóo-tē

 • │時間無影欲佗揣

  時間無影欲佗揣

  sî-kan bô-iánn beh toh tshuē

 • │人生露水一去無回

  人生露水一去無回

  jîn-sing lōo-tsuí tsi̍t khì bô huê

 • │踮佇春天的路尾

  踮佇春天的路尾

  tiàm-tī tshun-thinn ê lōo-bué

 • │洶洶理想挽一枒

  雄雄理想挽一橛

  hiông-hiông lí-sióng bán tsi̍t-kue̍h

 • │插上咱的心肝底

  插上咱的心肝底

  tshah tsiūnn lán ê sim-kuann-té