分享

大漢汝就知

大漢汝就知

大漢汝就知

Tuā-hàn lí tio̍h tsai

演唱人:潘麗麗

作曲人:詹宏達

作詞人:路寒袖

全漢編修人: W.b. Chen (38)

全羅編修人: W.b. Chen (38)

 • │咱的查某囝拄度晬

  咱的查某囝拄度晬

  lán ê tsa-bóo-gín-á tú tōo-tsè

 • │拄好咧學行學講話

  拄好咧學行咧學講話

  tú-hó leh o̍h kiânn leh o̍h kóng-uē

 • │卡叫爸爸佮媽媽

  較叫就爸爸佮媽媽

  khah kiò tō pá-pah kah má-mah

 • │爸爸佇山頭咧做山

  爸爸踮山頂咧做山

  pá-pah tiàm suann-tíng leh tsò-suann

 • │媽媽佇電視咧唱歌

  媽媽佇電視咧唱歌

  má-mah tī tiān-sī leh tshiùnn-kua

 • │苦無時間轉來甲汝看

  苦無時間轉來共你看

  khóo bô-sî-kan tńg-lâi kā lí khuànn

 • │抱汝親汝甲汝惜命命

  抱你唚你共你惜命命

  phō lí tsim lí kā lí sioh-miā-miā

 • │汝若欲睏唱歌乎汝聽

  你若欲睏 唱歌予你聽

  lí nā beh khùn, tshiùnn-kua hōo lí thiann

 • │心肝仔囝 心肝仔囝

  心肝仔囝 心肝仔囝

  sim-kuann-á-kiánn, sim-kuann-á-kiánn

 • .

  .

 • │毋是阮愛放汝孤單

  毋是阮愛放你孤單

  m̄-sī gún ài pàng lí koo-tuann

 • │汝若大漢落知影

  你若大漢就會知影

  lí nā tuā-hàn tiō ē tsai-iánn

 • │汝乖巧聽乎清楚毋通驚

  你乖巧聽予清楚毋通驚

  lí kuai-khá thiann hōo tshing-tshó m̄-thang kiann

 • │這是媽媽的聲

  這是媽媽的聲

  tse sī má-mah ê siann

 • │彼是爸爸的聲

  彼是爸爸的聲

  he sī pá-pah ê siann

 • │人生膾使靠運佮靠命

  人生袂使靠運佮靠命

  jîn-sing buē-sái khò ūn kah khò miā

 • │凡事認真打拼才會得儂疼

  凡事認真拍拚才會得人疼

  huân-sū jīn-tsin phah-piànn tsiah ē tit lâng thiànn

 • │踮佇世間挺挺像山嶺

  徛踮世間 挺挺像山嶺

  khiā tiàm sè-kan, thíng-thíng tshiūnn suann-niá

 • │心肝仔囝 心肝仔囝

  心肝仔囝 心肝仔囝

  sim-kuann-á-kiánn, sim-kuann-á-kiánn