分享

殺手驪歌

殺手驪歌

殺手驪歌

sat-tshiú-lê-kua

演唱人:伍佰

作曲人:伍佰

作詞人:伍佰

全漢編修人: W.b. Chen (24)

全羅編修人: W.b. Chen (24) 蔡雅菁 (1)

 • |現此時 我的心中 吹起了一陣風

  現此時 我的心中 吹起了一陣風

  hiān-tshú-sî, guá ê sim-tiong, tshue khí liáu tsi̍t-tsūn hong

 • |現此時 我的心中 也知我猶原寂寞

  現此時 我的心中 也知我猶原寂寞

  hiān-tshú-sî, guá ê sim-tiong, iā tsai guá iu-guân siok-bo̍k

 • |人生伊一向辜不二衷 也不一定善良

  人生伊一向姑不而將 也無一定善良

  jîn-sing i it-hiòng koo-put-jî-tsiong, iā bô-it-tīng siān-liông

 • |離別你誰人說不悲傷 生死要安怎參詳

  離別你啥人講袂悲傷 生死欲按怎參詳

  lī-pia̍t lí siánn-lâng kóng bē pi-siong, senn-sí beh án-tsuánn tsham-siông

 • |過去是過去 不需要再勉強

  過去是過去 無需要再勉強

  kuè-khì sī kuè-khì, bô su-iàu tsài bián-kióng

 • |面對著繁榮虛華 我耳邊隴無聲

  面對著繁榮虛華 我耳邊攏無聲

  bīn-tuì tio̍h huân-îng hi-hua, guá hīnn-pinn lóng bô-siann

 • |面對著流浪的歌 這就是我的生活

  面對著流浪的歌 這就是我的生活

  bīn-tuì tio̍h liû-lōng ê kua, tse tsiū-sī guá ê sing-ua̍h

 • |甘說我永遠不凍脫離這場波浪 甘說我無堅強

  敢講我永遠 袂當脫離這場波浪 敢講我無堅強

  kám-kóng guá íng-uán, bē-tàng thuat-lī tsit tiûnn pho-lōng, kám-kóng guá bô kian-kiông

 • |假使咱以後擱再相逢 我不是你的手足

  假使咱以後閣再相逢 我毋是你的手足

  ká-sú lán í-āu koh-tsài siong-hông, guá m̄-sī lí ê tshiù-tsiok

 • |過去是過去 不需要再勉強

  過去是過去 無需要再勉強

  kuè-khì sī kuè-khì, bô su-iàu tsài bián-kióng

 • |我的心情 希望你知影 Adios Cucaracha

  我的心情 希望你知影 Adios Cucaracha

  guá ê sim-tsîng, hi-bāng lí tsai-iánn, Adios Cucaracha

 • |咱的運命 只有咱知影 Adios Cucaracha

  咱的運命 只有咱知影 Adios Cucaracha

  lán ê ūn-miā, tsí-ū lán tsai-iánn, Adios Cucaracha