分享

快樂鳥日子

快樂鳥日子

快樂鳥日子

Happy bird's day

演唱人:康康

作曲人:陳博修

作詞人:陳博修

全漢編修人: W.b. Chen (38)

全羅編修人: W.b. Chen (38)

 • |憑你我ㄟ交情 絕對攏無第二句話 

  憑你我的交情 絕對攏無第二句話

  pîn lí guá ê kau-tsîng, tsua̍t-tuì lóng bô tē-jī kù uē

 • |好康歹康 加減也著來 聞香

  好空歹空 加減也著來鼻芳

  hó-khang pháinn-khang, ke-kiám iā tio̍h lâi phīnn-phang

 • |世間親像咱甲馬記ㄟ 實在沒幾個︿︿啊

  世間親像咱遮瑪摺的 實在無幾个喔

  sè-kan tshin-tshiūnn lán tsiah má-tsih--ê, si̍t-tsāi bô kuí ê--ooh

 • |就豆馬爹 聽講今仔日你生日啊

  tsiok-tooh-má-teh 聽講今仔日你生日啊

  tsiok-tooh-má-teh, thiann-kóng kin-á-ji̍t lí senn-ji̍t--ah

 • |害我暢甲 心肝煞來波一下 波一下 

  害我暢甲 心肝煞來噗一下噗一下

  hāi guá thiòng kah, sim-kuann suah lâi phok--tsi̍t-ē phok--tsi̍t-ē

 • |雄雄不知麥講啥話

  雄雄毋知欲講啥貨

  hiông-hiông m̄-tsai beh kóng siánn-huè

 • |祝福你取水某來做老公 做阿公 子孫滿堂

  祝福你娶媠某 來做老公 做阿公 囝孫滿堂

  tsiok-hok lí tshuā suí-bóo, lâi tsò lāu-kong, tsò a-kong, kiánn-sun buán-tông

 • .

  .

 • |Ha-ppy-Bir-th-day 哈哈哈 嘿嘿嘿 

  Happy birthday 哈哈哈嘿嘿嘿

  Happy birthday, ha-ha-ha heh-heh-heh

 • |我祝你食甲兩仟三佰五六十歲

  我祝你食甲兩千三百五六十歲啊

  guá tsiok lí tsia̍h kah nn̄g-tshing sann-pah gōo-la̍k-tsa̍p huè--ah

 • |Ha-ppy-Bir-th-day 哈哈哈 嘿嘿嘿 

  Happy birthday 哈哈哈嘿嘿嘿

  Happy birthday, ha-ha-ha heh-heh-heh

 • |我祝你食甲兩仟三佰五六十歲

  我祝你食甲兩千三百五六十歲啊

  guá tsiok lí tsia̍h kah nn̄g-tshing sann-pah gōo-la̍k-tsa̍p huè--ah

 • .

  .

 • |林投 載斗 目蝨 蟑螂 蟑螂 無味 老公公保佑哦!

  林投 戴斗 目蝨 虼蚻 虼蚻 無味 老公公保庇喔

  nâ-tâu tì-táu ba̍k-sat ka-tsaut ka-tsaut bô-bī, lāu-kong-kong pó-pì-ooh

 • |保佑你萬事如意 萬年富貴

  保庇你萬事如意 萬年富貴

  pó-pì lí bān-sū jû-ì, bān-nî hù-kuì

 • |林投 載斗 目蝨 蟑螂 蟑螂 無味 老公公保佑哦!

  林投 戴斗 目蝨 虼蚻 虼蚻 無味 老公公保庇喔

  nâ-tâu tì-táu ba̍k-sat ka-tsaut ka-tsaut bô-bī, lāu-kong-kong pó-pì-ooh

 • |保佑你萬事如意 萬年富貴

  保庇你萬事如意 萬年富貴

  pó-pì lí bān-sū jû-ì, bān-nî hù-kuì

 • .

  .

 • |Ha-ppy-Bir-th(Bird's)-Day

  Happy birthday (bird's day)

  Happy birthday (bird's day)