分享

噶瑪蘭公主

噶瑪蘭公主

噶瑪蘭公主

Ka-ma-lán kong-tsú

演唱人:陳明章

作曲人:陳明章

作詞人:陳明章

全漢編修人: W.b. Chen (56)

全羅編修人: W.b. Chen (56)

 • │四海龍王之中 就屬那個東海龍王的脾氣最壞

  四海龍王當中 就屬彼个東海龍王的脾氣上歹

  sù-hái liông-ông tang-tiong, tiō sio̍k hit ê Tang-hái-liông-ông ê phî-khì siōng pháinn

 • │他若生氣 就會領著九級風和十一級的颱風

  伊若受氣 就會領著九級風佮十一級的風颱

  i nā siūnn-khì, tiō ē niá tio̍h káu-kip hong kah tsa̍p-it-kip ê hong-thai

 • │讓那個半暝不睏的囝仔 就驚嘛嘛哮

  予彼个半暝仔毋睏的囡仔 著驚嘛嘛吼

  hōo hit ê puànn-mî-á m̄-khùn ê gín-á, tio̍h-kiann mah-mah háu

 • .

  .

 • │他有一個女兒 名叫噶瑪蘭

  伊有一个查某囝 名叫噶瑪蘭

  i ū tsi̍t-ê tsa-bóo-kiánn, miâ kiò Kat-má-lán

 • │芳齡十八 皮膚像花枝 膚色比珊瑚還美

  芳齡十八 皮膚像花枝 膚色比珊瑚較媠

  hong-lîng tsa̍p-peh, phuê-hu tshiūnn hue-ki, hu-sik pí suan-ôo khah suí

 • │走起路來 頭髮就像五彩水波的胭脂

  行起路來 頭毛親像五彩水波的胭脂

  kiânn khí lōo--lâi, thâu-moo tshin-tshiūnn ngóo-tshái tsuí-pho ê ian-tsi

 • .

  .

 • │南國的風 吹著阮的心情 每日思念的龜山島

  南國的風 吹了阮的心情 每日思念的龜山島

  lâm-kok ê hong, tshue liáu gún ê sim-tsîng, muí-ji̍t su-liām ê Ku-suann-tó

 • │噶瑪蘭公主編好她的草笠 送給遙遠的有情郎

  噶瑪蘭公主 編好伊的草笠仔 送予遙遠的有情郎

  Kat-má-lán kong-tsú, pian hó i ê tsháu-le̍h-á, sàng hōo iâu-uán ê ū-tsîng-lông

 • │你若有情來看阮 請你編著最美的草笠來送阮

  你若有情來看阮 請你編著上媠的草笠仔來送阮

  lí nā ū-tsîng lâi khuànn gún, tshiánn lí pian tio̍h siōng suí ê tsháu-le̍h-á, lâi sàng gún

 • .

  .

 • │噶瑪蘭公主 真正愛著東海龍王身旁的龜將軍

  噶瑪蘭公主 真正愛著 東海龍王身邊的龜將軍

  Kat-má-lán kong-tsú, tsin-tsiànn ài-tio̍h Tang-hái-liông-ông sin-pinn ê Ku-tsiong-kun

 • │龍王發現 為著龍宮的規矩 和他千年的面子

  龍王發現 為著龍宮的規矩 佮伊千年的面子

  liông-ông huat-hiān, uī-tio̍h liông-kiong ê kui-kú kah i tshing-nî ê bīn-tsú

 • │將他疼惜黑珍珠ㄟ噶瑪蘭 趕出了龍宮

  將伊疼惜烏真珠的噶瑪蘭 趕出了龍宮

  tsiong i thiànn-sioh oo-tsin-tsu ê Kat-má-lán kuánn tshut liáu liông-kiong

 • .

  .

 • │他兩人離開之後 定居在東北角

  怹兩人離開了後 定居佇東北角

  in nn̄g-lâng lī-khui liáu-āu, tīng-ki tī tang-pak-kak

 • │固執的龍王 派著蝦兵和蟹將 將龜山往外海移

  固執的龍王 派著蝦兵佮蟹將 將龜山往外海移

  kòo-tsip ê liông-ông, phài tio̍h hê-ping kah hē-tsiòng, tsiong Ku-suann óng guā-hái î

 • │依依難捨 龜山永遠回頭看著心愛的噶瑪蘭

  依依難捨 龜山永遠回頭 看著心愛的噶瑪蘭

  i-i lân-siá, Ku-suann íng-uán huê-thâu, khuànn-tio̍h sim-ài ê Kat-má-lán

 • .

  .

 • │南國的風 吹著阮的心情 每日思念的龜山島

  南國的風 吹了阮的心情 每日思念的龜山島

  lâm-kok ê hong, tshue liáu gún ê sim-tsîng, muí-ji̍t su-liām ê Ku-suann-tó

 • │噶瑪蘭公主編好她的草笠 送給遙遠的有情郎

  噶瑪蘭公主 編好伊的草笠仔 送予遙遠的有情郎

  Kat-má-lán kong-tsú, pian hó i ê tsháu-le̍h-á, sàng hōo iâu-uán ê ū-tsîng-lông

 • │你若有情來看阮 請你編著最美的草笠來送阮

  你若有情來看阮 請你編著上媠的草笠仔來送阮

  lí nā ū-tsîng lâi khuànn gún, tshiánn lí pian tio̍h siōng suí ê tsháu-le̍h-á lâi sàng gún

 • .

  .

 • │南國的風 吹著阮的心情 每日思念的龜山島

  南國的風 吹了阮的心情 每日思念的龜山島

  lâm-kok ê hong, tshue liáu gún ê sim-tsîng, muí-ji̍t su-liām ê Ku-suann-tó

 • │噶瑪蘭公主編好她的草笠 送給遙遠的有情郎

  噶瑪蘭公主 編好伊的草笠仔 送予遙遠的有情郎

  Kat-má-lán kong-tsú, pian hó i ê tsháu-le̍h-á, sàng hōo iâu-uán ê ū-tsîng-lông

 • │你若有情來看阮 請你編著最美的草笠來送阮

  你若有情來看阮 請你編著上媠的草笠仔來送阮

  lí nā ū-tsîng lâi khuànn gún, tshiánn lí pian tio̍h siōng suí ê tsháu-le̍h-á lâi sàng gún

 • │阿~阿~阿~

  啊~啊~啊~

  ah~ ah ~ ah~