分享

台灣SONG

台灣SONG

台灣SONG

tâi-uân SONG

演唱人:大支

作曲人:J.Wu、Roger Lee

作詞人:大支

全漢編修人: 陳立約 (7)

全羅編修人: Nelson Lim (9)

 • |(你甘有聽到這首歌 恭喜啦 這就是正港的台灣Hip-hop) 美麗的寶島 人間的天堂

  (你敢有聽著這條歌?恭喜啦!這就是正港的台灣Hip-hop!)[華語] 美麗的寶島 人間的天堂

  (Lí kám-ū thiann-tio̍h tsit tiâu kua? Kiong-hí lah!Tse tio̍h-sī tsiànn-káng ê Tâi-uân Hip-Hop!) 美麗的寶島 人間的天堂

 • |這條歌是在講那 福爾摩沙 台灣之聲是怎樣變成聽的不太清楚

  這條歌是咧講佗啊 Formosa 臺灣之聲 是按怎變甲聽袂清楚 唅

  Tsit tiâu kua sī leh kóng tó-liah? Formosa, Tâi-uân tsi siann sī-án-tsuánn piàn-kah thiann bē tshing-tshó hannh

 • |我是大支 台灣之子 阿扁啊 愛台灣的小孩是都跑到那裡去了呀 在這 在這

  我是大支 臺灣的囝 阿扁啊 愛臺灣的囡仔是攏走去佗位矣(佇遮 佇遮)

  Guá sī tuā-ki Tâi-uân ê kiánn, a-pínn ah ài Tâi-uân ê gín-á sī lóng tsáu-khì tó-uī ah? (tī tsia tī tsia)

 • |我不是要裝的冠冕堂皇 我不是什麼人 我只是一個台灣人

  我毋是欲裝甲"冠冕堂皇" 我毋是啥物人 我干焦一个臺灣人

  guá m̄-sī beh tsong-kah"冠冕堂皇", guá m̄-sī siánn-mih-lâng, guá kan-na tsi̍t-ê Tâi-uân-lâng

 • |要講什麼 要講什麼 要問你是那裡人 把對台灣的愛拿起來藏

  欲講啥 欲講啥 欲問講你是佗位人 對臺灣的愛提起來藏

  Beh kóng siánn, beh kóng siánn, beh mn̄g-kóng Lí sī tó-uī lâng, tuì Tâi-uân ê ài the̍h-khí-lâi tshàng

 • |誰 誰 你如果有一點覺得懷疑 別懷疑 我現在就是要講你

  Siáng, siáng? 你若感覺有淡薄仔懷疑 莫懷疑 我這馬就是咧講你

  Siáng, siáng? Lí nā kám-kak ū tām-po̍h-á huâi-gî, mài huâi-gî, guá tsit-má tio̍h-sī leh kóng lí

 • |自己就要欺負自己 不用等人家欺負 就已經認輸 你想要贏還是輸

  家己就欲欺負家己 免等人來共咱欺負 就已經認輸 你想欲贏抑是輸

  Ka-kī tō beh khi-hū ka-kī, bián tán lâng lâi kā lán khi-hū, tō í-king jīn-su, lí siūnn-beh iânn ia̍h-sī su

 • |不怕輸就怕沒得博 這才是真正台灣人的氣力 西八啦 通殺

  毋驚輸只驚無通跋 這才是台灣人的氣力(十八啦 通殺)

  M̄-kiann su tsí kiann bô-thang pua̍h, tse tsiah-sī Tâi-uân-lâng ê khuì-la̍t(si̍p-pat-á, thang sat)

 • |喂 厝邊頭尾 吃飽了沒 現在大聲喊出台灣之聲

  欸 厝邊頭尾 食飽矣未 這馬 大聲喝出台灣之聲

  -

 • |這是什麼歌 台灣爽 是那裡最爽 台灣爽

  這是啥物歌? "台灣" song! 是佗位上爽?"台灣"爽!

  -

 • |吃是台灣米 誰 喝是台灣水 你 生是台灣人 我 死是台灣鬼 他

  食是台灣米(Siáng?) 啉是台灣水(你!) 生是台灣人(我!) 死是台灣鬼(伊!)

  -

 • |這是什麼歌 台灣爽 是那裡最爽 台灣爽

  這是啥物歌? "台灣" song! 佇佗位上爽?"台灣"爽!

  -

 • |台灣人的愛 這 台灣人的愛 那 台灣人的愛 都在台灣之聲

  台灣人的愛(遮) 台灣人的愛(遐) 台灣人的愛 攏佇台灣之聲

  -

 • |喔 你偷渡客喔 別和我說上海最好 是有多好 北京最好 是有多好

  喔 你"偷渡客"喔? 莫共我講上海偌好(是有偌好?)北京偌好(是有偌好?)

  -

 • |我看到的是你長大的地方 台灣寶島 台灣寶島 台灣寶島

  我看著是你大漢的所在 台灣寶島 台灣寶島 台灣寶島

  -

 • |先生 借問你是那裡 你在那講英文 ABC甘真正有那麼ㄑ一ㄥˋ

  先生 借問你佗位? 你佇遐咧落英文 ABC敢真正足衝?

  -

 • |我偏偏說的是台語狗咬豬 那才是真正台灣人的聲音

  阮偏偏講的是台語狗咬豬 彼才是正港台灣人的聲音

  -

 • |不知道他們在囂張什麼 啊你是在羨慕什麼 台灣的小姐 你也稍拜託一下啦 哈…

  毋知𪜶咧囂俳啥物 你是咧欣羨啥物? 台灣的小姐 你嘛小拜託一下啦

  -

 • |台灣上港有名聲 下港有出名 但是現在北港香爐換成阿兜仔在插 哈哈

  台灣頂港有名聲 下港有出名 但是這馬北港香爐換著阿啄仔咧插!哈哈

  -

 • |旁邊站的金毛走路沒那麼有風啦 我旁邊若是金絲貓 也只是想要幹而已

  邊仔徛金毛的行路無遐有風啦 我邊仔若是"金絲貓"嘛是想欲姦爾爾

  -

 • |想好清楚 台灣人的驕傲 在那 在那 你和我說好不好

  想予清楚 台灣人的驕傲(佇佗 佇佗) 你共我講好毋好

  -

 • |這是什麼歌 台灣爽 是那裡最爽 台灣爽

  這是啥物歌? "台灣" song! 佇佗位上爽?"台灣"爽!

  -

 • |吃是台灣米 誰 喝是台灣水 你 生是台灣人 我 死是台灣鬼 他

  食是台灣米(Siáng?) 啉是台灣水(你!) 生是台灣人(我!) 死是台灣鬼(伊!)

  -

 • |這是什麼歌 台灣爽 是那裡最爽 台灣爽

  這是啥物歌? "台灣" song! 佇佗位上爽?"台灣"爽!

  -

 • |台灣人的愛 這 台灣人的愛 那 台灣人的愛 都在台灣之聲

  台灣人的愛(遮) 台灣人的愛(遐) 台灣人的愛 攏佇台灣之聲

  -

 • |(嘿 各位鄉親父老 兄弟姐妹 各位厝邊頭尾 你甘有感覺到)

  (嘿 各位鄉親父老 兄弟姊妹 各位厝邊頭尾 你敢有感覺著)

  -

 • |你甘有感覺到我們對台灣的愛 你若不是台灣人你就不會了解

  你敢有感覺著阮對台灣的愛 你若毋是台灣人你就袂了解

  -

 • |認同這塊土地的人就是台灣人 若要怨嘆東怨嘆西 請你 閃

  認同這塊土地的人就是台灣人 若欲怨嘆東怨嘆西 請你閃!

  -

 • |這塊土地土質越來越爛 水份一直往外流 就像台商

  這塊土地土質愈來愈荏 水分一直往外口流 親像"台商"

  -

 • |甘不能較團結 甘沒人 甘不能較團結 甘沒人 2300萬人 大家拿一雙筷子 四處找飯碗

  敢袂當較團結咧(敢無人?) 敢袂當較團結咧(敢無人?) 兩千三百萬人 逐个人攑一雙箸 四界揣飯碗

  -

 • |就2300萬雙筷子作伙打拼 就不怕被折斷 甘怕找沒飯吃 還沒像粥那麼爛 別分外面的吃

  就兩千三百萬雙箸做伙拍拚 就毋驚予人拗斷 敢驚揣無飯通食(猶未像糜遐爾湳 莫分外口的食)

  -

 • |所以當你在說外面多好的時候 多付出一些對寶島的情份

  所以當你咧講佗位偌好的時陣 加付出一寡對寶島的情份

  -

 • |無台灣人的愛 台灣行到皮皮挫 百分之百 台灣之聲 誰人可以比我純

  無台灣人的愛 台灣行到咇咇卒 百分之百 台灣之聲 啥人比我閣較純

  -

 • |這是什麼歌 台灣爽 是那裡最爽 台灣爽

  這是啥物歌? "台灣" song! 佇佗位上爽?"台灣"爽!

  -

 • |吃是台灣米 誰 喝是台灣水 你 生是台灣人 我 死是台灣鬼 他

  食是台灣米(Siáng?) 啉是台灣水(你!) 生是台灣人(我!) 死是台灣鬼(伊!)

  -

 • |這是什麼歌 台灣爽 是那裡最爽 台灣爽

  這是啥物歌? "台灣" song! 佇佗位上爽?"台灣"爽!

  -

 • |台灣人的愛 這 台灣人的愛 那 台灣人的愛 都在台灣之聲

  台灣人的愛(遮) 台灣人的愛(遐) 台灣人的愛 攏佇台灣之聲

  -

 • |這是什麼歌 台灣爽 是那裡最爽 台灣爽

  這是啥物歌? "台灣" song! 佇佗位上爽?"台灣"爽!

  -

 • |吃是台灣米 誰 喝是台灣水 你 生是台灣人 我 死是台灣鬼 他

  食是台灣米(Siáng?) 啉是台灣水(你!) 生是台灣人(我!) 死是台灣鬼(伊!)

  -

 • |這是什麼歌 台灣爽 是那裡最爽 台灣爽

  這是啥物歌? "台灣" song! 佇佗位上爽?"台灣"爽!

  -

 • |台灣人的愛 這 台灣人的愛 那 台灣人的愛 都在台灣之聲

  台灣人的愛(遮) 台灣人的愛(遐) 台灣人的愛 攏佇台灣之聲

  -