分享

我是為你活

我是為你活

我是為你活

guá-sī-uī-lí-ua̍h

演唱人:麻吉

作曲人:Jae Chong

作詞人:Jae Chong/Jeffrey Huang

全漢編修人: 蔡雅菁 (54) Tiunn Ka Tsê (1)

全羅編修人: Dodoro Ông Bêng Hui (11) Tiunn Ka Tsê (8)

 • |我是為你活 我是為你活

  我是為你活 我是為你活

  guá sī uī lí ua̍h guá sī uī lí ua̍h

 • -

  -

 • |baby baby tell me that I'm the only one all my love

  baby baby tell me that I'm the only one all my love

  baby bady tell me that I'm the only one all my love

 • |baby I will always be your only one all my life

  baby I will always be your only one all my life

  baby I will always be your only one all my life

 • |我是為你活 我是為你活

  我是為你活 我是為你活

  guá sī uī lí ua̍h guá sī uī lí ua̍h

 • |baby baby tell me that I'm the only one all my love

  baby baby tell me that I'm the only one all my love

  baby bady tell me that I'm the only one all my love

 • |baby I will always be your only one all my life

  baby I will always be your only one all my life

  baby I will always be your only one all my life

 • -

  -

 • |二月十四號 你應該和我作伙

  二月十四號 你應該和我做伙

  lī-gue̍h-tsa̍p-sì hō lí ìn-kai hām guá tsoh-hué

 • |上你上水的花 帶你去七逃全世界 吃上贊的菜

  送你上媠的花 帶你去𨑨迌全世界 食上讚的菜

  -

 • |babe放輕鬆 享受一個正港查埔人

  babe放輕鬆 享受一个正港查埔人

  -

 • |每一晚 乎你做上水的夢 景氣好是歹

  每一晚 予你做上媠的夢 景氣好抑是䆀

  -

 • |袂乎你流目屎 有什麼替你做

  袂乎你流目屎 有什麼替你做

  -

 • |袂乎你吃苦 你感冒還是艱苦

  袂予你食苦 你感冒抑是艱苦

  -

 • |我會甲你照顧 好好甲你惜

  我會共你照顧 好好共你惜

  -

 • |用我的性命 甲你保護

  用我的性命 共你保護

  -

 • |無論我去到叨位 隨時隨刻攏想到你

  無論我去到佗位 隨時隨刻攏想著你

  -

 • |無愛看你生氣 一定每次讓你

  無愛看你受氣 一定逐改讓你

  -

 • |家己欲愛你歡喜 無論你愛啥

  家己欲愛你歡喜 無論你愛啥

  -

 • |天邊海角 嘛找乎你

  天邊海角 嘛揣予你

  -

 • |用搶的嘛搶乎你 惜你疼你顧你

  用搶的嘛搶予你 惜你疼你顧你

  -

 • |因為你是我的babe 我的babe

  因為你是我的babe 我的babe

  -

 • -

  -

 • |babe baby baby tell me that I'm the only one all my

  babe baby baby tell me that I'm the only one all my love

  baby bady baby tell me that I'm the only one all my

 • |love baby I will always be your only one all my life

  love baby I will always be your only one all my life

  love baby I will always be your only one all my life

 • -

  -

 • |babe我是你的 你是我的

  babe我是你的 你是我的

  -

 • |行來我的面頭前 乎我抱一下

  行來我的面頭前 予我𢯾一下

  -

 • |聽我心內上真的話(耶)

  聽我心內上真的話(耶)

  -

 • |我愛你比愛家己擱卡多

  我愛你比愛家己閣較濟

  -

 • |我已經什麼攏無 親像是乞丐

  我已經啥物攏無 親像是乞食

  -

 • |除了你的愛 我實在有夠好命

  除了你的愛 我實在有夠好命

  -

 • |你若袂當行我會甲你揹

  你若袂當行我會共你偝

  -

 • |你需要啥我攏知 干單你了解我

  你需要啥我攏知 干焦你了解我

  -

 • |我上了解你 咱的愛上水

  我上了解你 咱的愛上媠

  -

 • |咱做陣是天註定 拼命打拼為咱將來的囝

  咱做陣是天註定 拚命打拚為咱將來的囝

  -

 • |我欲親手起咱的厝

  我欲親手起咱的厝

  -

 • |和你分開一秒鐘干若是一世紀

  和你分開一秒鐘敢若是一世紀

  -

 • |無你我就空空 我欲做你的好尪

  無你我就空空 我欲做你的好翁

  -

 • -

  -

 • |baby baby tell me that I'm the only one all my love

  baby baby tell me that I'm the only one all my love

  baby baby tell me that I'm the only one all my love

 • |baby I will always be your only one all my life

  baby I will always be your only one all my life

  baby I will always be your only one all my life

 • |baby我是你的 你是我的 行來我的面頭前 乎我抱一下

  baby我是你的 你是我的 行來我的面頭前 予我𢯾一下

  -

 • |聽我心內上真的話(耶) 我愛你比愛家己擱卡多

  聽我心內上真的話(耶) 我愛你比愛家己閣較濟

  -

 • -

  -

 • |baby baby tell me that I'm the only one all my love

  baby baby tell me that I'm the only one all my love

  baby baby tell me that I'm the only one all my love

 • |baby I will always be your only one all my life

  baby I will always be your only one all my life

  baby I will always be your only one all my life

 • |baby我是你的 你是我的 行來我的面頭前 乎我抱一下

  baby我是你的 你是我的 行來我的面頭前 予我𢯾一下

  -

 • |聽我心內上真的話(耶) 我愛你比愛家己擱卡多

  聽我心內上真的話(耶) 我愛你比愛家己閣較濟

  -

 • -

  -

 • |baby baby tell me that I'm the only one all my love

  baby baby tell me that I'm the only one all my love

  baby baby tell me that I'm the only one all my love

 • |baby I will always be your only one all my life

  baby I will always be your only one all my life

  baby I will always be your only one all my life

 • |我是為你活 我是為你活

  我是為你活 我是為你活

  guá sī uī lí ua̍h guá sī uī lí ua̍h

 • |baby baby tell me that I'm the only one all my love

  baby baby tell me that I'm the only one all my love

  baby baby tell me that I'm the only one all my love

 • |baby I will always be your only one all my life

  baby I will always be your only one all my life

  baby I will always be your only one all my life