分享

台灣之子

台灣之子

台灣之子

Tâi-uân-tsi-tsú

演唱人:麻吉

作曲人:Jae Chong

作詞人:Jae Chong

全漢編修人: Alexandre Lyman (43)

全羅編修人: Alexandre Lyman (12)

 • |噹~~

  -

  -

 • |預備~~

  -

  -

 • |~~開始!!

  -

  -

 • |我是黃立成 台灣的囝 去到叨位大家嘛知影我的名 我置台灣生

  我是黃立成 台灣的囝 去到佗位逐家人嘛知影我的名 我佇台灣生

  Guá sī Huang Li-sheng, Tâi-uàn ê kiánn, khì-kàu tó-uī ta̍k-ke lâng mā tsai-iánn guá ê miâ, guá tī Tâi-uân senn

 • |我欲置台灣死 人無愛台灣我上氣 人移民出去我移民返來

  我欲佇台灣死 人無愛台灣我上氣 人移民出去我移民轉來

  Guá beh tī Tâi-uân sí, lâng bô ài Tâi-uân guá siōng khì, î-bîn tshut--khì î-bîn tńg--lâi

 • |因為台灣是上好的所在 上親切 上阿殺力 上有人情味

  因為台灣是上好的所在 上親切 上阿莎力 上有人情味

  In-uī Tâi-uân sī siōng-hó ê sóo-tsai, siōng tshin-tshiat, siōng a-sá-lih, siōng ū jîn-tsîng-bī

 • |上客氣 但是無夠臭屁 為什麼 你去想看昧

  上客氣 但是無夠臭屁 為啥物 你去想看覓

  Siōng kheh-khì, tān-sī bô-kàu tshàu-phuì, uī-siánn-mi̍h, lí khì siūnn khuànn-māi

 • |這個寶島需要你的愛 咱鬥陣行這條路 把台灣變成咱的驕傲

  這个寶島需要你的愛 咱鬥陣行這條路 共台灣變做咱的驕傲

  -

 • |我欲愛台灣 一直拼一直拼 創什麼貨 一直贏一直贏

  我欲愛台灣 一直拚一直拚 創啥物貨 一直贏一直贏

  -

 • |無愛台灣的人上好閃 你若真正愛台灣做陣唸

  無愛台灣的人上好閃 你若真正愛台灣做陣唸

  -

 • |我欲愛台灣 一直拼一直拼 創什麼貨 一直贏一直贏

  我欲愛台灣 一直拚一直拚 創啥物貨 一直贏一直贏

  -

 • |無愛台灣的人上好閃 你若真正愛台灣做陣唸

  無愛台灣的人上好閃 你若真正愛台灣做陣唸

  -

 • |台灣就是咱的寶島(耶 耶) 一定就要顧乎好(啊 哈)

  台灣就是咱的寶島(yeah yeah) 一定就要顧予好(uh huh)

  -

 • |台灣就是咱的寶島 一定就要好好惜 這是我心內的聲(耶 耶)

  台灣就是咱的寶島 一定就要好好仔惜 這是我心內的聲(yeah yeah)

  -

 • |我是台灣的囝(啊 哈) 這是我心內的聲

  我是台灣的囝(uh huh) 這是我心內的聲

  -

 • |台灣就是咱的寶島我上疼 (麻吉幫) 我姓林叫智文

  台灣就是咱的寶島我上疼 (麻吉幫) 我姓林叫智文

  Tâi-uân tō sī lán ê pó-tó guá siōng thiànn. Guá sènn Lîm kiò Tì-bûn

 • |台灣的囝 去到叨位大家嘛知影我的名 雖然我置美國生

  台灣的囝 去到佗位逐家嘛知影我的名 雖然我佇美國生

  -

 • |但是我流台灣人的血 我會曉講英語擱國語

  但是我流台灣人的血 我會曉講英語閣國語

  -

 • |但是我一出生第一句是台灣話 把目睭打開阮台灣彼呢水

  但是我一出生第一句是台灣話 共目睭拍開看阮台灣遐爾水

  -

 • |我上尾一口氣一定欲吸 台灣的空氣 你今嘛企置叨位千萬麥袂記哩

  我上尾一口氣一定愛欶 台灣的空氣 你這馬徛佇佗位千萬莫袂記得

  -

 • |我欲愛台灣 一直拼一直拼 創什麼貨 一直贏一直贏

  我欲愛台灣 一直拚一直拚 創啥物貨 一直贏一直贏

  -

 • |無愛台灣的人上好閃 你若真正愛台灣做陣唸

  無愛台灣的人上好閃 你若真正愛台灣做陣唸

  -

 • |我欲愛台灣 一直拼一直拼 創什麼貨 一直贏一直贏

  我欲愛台灣 一直拚一直拚 創啥物貨 一直贏一直贏

  -

 • |無愛台灣的人上好閃 你若真正愛台灣做陣唸

  無愛台灣的人上好閃 你若真正愛台灣做陣唸

  -

 • |台灣就是咱的寶島(耶 耶) 一定就要顧乎好(啊 哈)

  台灣就是咱的寶島(yeah yeah) 一定就要顧予好(uh huh)

  -

 • |台灣就是咱的寶島 一定就要好好惜 這是我心內的聲(耶 耶)

  台灣就是咱的寶島 一定就要好好仔惜 這是我心內的聲(yeah yeah)

  -

 • |我是台灣的囝(啊 哈) 這是我心內的聲 台灣就是咱的寶島我上疼~~

  我是台灣的囝 這是我心內的聲 台灣就是咱的寶島我上疼

  -

 • |。。。。開始

  -

  -

 • |(麻吉幫) 啦啦啦啦 我上愛唱 我是台灣人啦啦啦啦

  我上愛唱 我是台灣人

  -

 • |你就應該愛台灣 彼呢簡單(Jeff)台灣就是咱的寶島(耶 耶)

  你就應該愛台灣 遐爾簡單 台灣就是咱的寶島(yeah yeah)

  -

 • |一定就要顧乎好(啊 哈) 台灣就是咱的寶島 一定就要好好惜

  一定就要顧予好(uh huh) 台灣就是咱的寶島 一定就要好好仔惜

  -

 • |這是我心內的聲(耶 耶) 我是台灣的囝(啊 哈)

  這是我心內的聲(yeah yeah) 我是台灣的囝(uh huh)

  -

 • |這是我心內的聲 台灣就是咱的寶島我上疼 (麻吉幫)

  這是我心內的聲 台灣就是咱的寶島我上疼

  -