分享

感情的風寒

感情的風寒

感情的風寒

Kám-tsîng ê hong-hân

演唱人:潘麗麗

作曲人:呂禎晃

作詞人:吳俊霖

全漢編修人: W.b. Chen (28)

全羅編修人: W.b. Chen (28)

 • │是不是你咱已經踏入感情的墜落

  是毋是你咱已經踏入感情的墜落

  sī-m̄-sī lí lán í-king ta̍h-ji̍p kám-tsîng ê tuī-lo̍h

 • │若無為何你會來對我比別人較好

  若無為何你會來對我比別人較好

  nā-bô uī-hô lí ē lâi tuì guá pí pa̍t-lâng khah hó

 • │心情親像一群失去方向的烏雲

  心情親像一群失去方向的烏雲

  sim-tsîng tshin-tshiūnn tsi̍t-kûn sit-khì hong-hiòng ê oo-hûn

 • │強欲下雨擱驚吹到海上的帆船

  強欲落雨閣驚吹著海上的帆船

  kiōng-beh lo̍h-hōo koh kiann tshue tio̍h hái-siōng ê phâng-tsûn

 • .

  .

 • │不是阮不要承認這段甜蜜的戀情

  毋是阮無愛承認這段甜蜜的戀情

  m̄-sī gún bô-ài sîng-jīn tsit tuānn tinn-bi̍t ê luân-tsîng

 • │我嘛知影你對我是真正搏感情

  我嘛知影你對我是真正跋感情

  guá mā tsai-iánn lí tuì guá sī tsin-tsiànn pua̍h-kám-tsîng

 • │每一句你的情話 加添心肝的難過

  每一句你的情話 加添心肝的難過

  muí tsi̍t-kù lí ê tsîng-uē, ka-thiam sim-kuann ê lân-kuè

 • │不知要按怎對你講 無緣擱再相會

  毋知欲按怎對你講 無緣閣再相會

  m̄-tsai beh án-tsuánn tuì lí kóng, bô-iân koh-tsài siong-huē

 • .

  .

 • │因為我要來離開 離開這個都市

  因為我欲來離開 離開這个都市

  in-uī guá beh lâi lī-khui, lī-khui tsit ê too-tshī

 • │因為我不願提起 阮悲傷的過去

  因為我毋願提起 阮悲傷的過去

  in-uī guá m̄-guān thê-khí, gún pi-siong ê kuè-khì

 • │因為你不知影 不知道阮的心肝

  因為你毋知影 毋知道阮的心肝

  in-uī lí m̄ tsai-iánn, m̄ tsai-iánn gún ê sim-kuann

 • │受過著感情的風寒

  受過著感情的風寒

  siū kuè tio̍h kám-tsîng ê hong-hân