分享

豬血湯

豬血湯

豬血湯

Ti-huih-thng

演唱人:新寶島康樂隊

作曲人:黃連煜

作詞人:陳昇

全漢編修人: W.b. Chen (186)

全羅編修人: W.b. Chen (186)

 • │彩色的世界 黑白人生

  彩色的世界 烏白人生

  tshái-sik ê sè-kài, oo-pe̍h jîn-sing

 • │來吃阿多仔的漢堡

  來食阿啄仔的漢堡

  lâi tsia̍h a-tok-á ê hàn-bǎo

 • │彩色的世界 黑白人生

  彩色的世界 烏白人生

  tshái-sik ê sè-kài, oo-pe̍h jîn-sing

 • │美國來的攏卡獒

  美國來的攏較𠢕

  Bí-kok lâi ê lóng khah gâu

 • --

  .

  .

 • │我不是要和你計較

  我毋是欲佮你計較

  guá m̄-sī beh kah lí kè-kàu

 • │嘿美國來的物 甘有影卡獒

  彼美國來的物 敢有影較𠢕

  he Bí-kok lâi ê mn̍gh

 • │看你沒錄用的東西吞這多

  看你無路用的物件吞遮濟

  khuànn lí bô-lōo-iōng ê mi̍h-kiānn thun tsiah tsuē

 • │頭毛遂變紅紅眼神空空

  頭毛煞變紅紅眼神空空

  thâu-moo suah piàn âng-âng gán-sîn khang-khang

 • │嘿不是甲按呢耳耳

  彼毋是干焦按呢爾爾

  he m̄-sī kan-na án-ne niā-niā

 • │那東洋來的物聽說也真騷

  彼東洋來的物聽講也真嬈

  he Tang-iûnn lâi ê mn̍gh thiann-kóng iā tsin hiâu

 • │甘無聽人說伊是哈日族

  敢無聽人講伊是哈日族

  kám bô thiann lâng kóng i sī hārìzú

 • │相邀來抬轎 喔吃麵喊燒

  相招來扛轎喔食麵喝燒

  sio-tsio lâi kng-kiō--ooh tsia̍h mī huah sio

 • --

  .

  .

 • │O I Yan O I Ya Na Ya O Hai Ya Na

  oo i ian oo i ia na ia oo hai ia na

  oo i ian oo i ia na ia oo hai ia na

 • │莫踮這故人怨鬥陣來逛夜市

  莫蹛遮顧人怨 鬥陣來去踅夜市仔欸

  mài tuà--tsia kòo-lâng-uàn, tàu-tīn lâi-khì se̍h iā-tshī-á--eh

 • --

  .

  .

 • │彩色的世界 黑白人生

  彩色的世界 烏白人生

  tshái-sik ê sè-kài, oo-pe̍h jîn-sing

 • │來吃阿多仔的漢堡

  來食阿啄仔的漢堡

  lâi tsia̍h a-tok-á ê hàn-bǎo

 • │彩色的世界 黑白人生

  彩色的世界 烏白人生

  tshái-sik ê sè-kài, oo-pe̍h jîn-sing

 • │美國來的攏卡獒

  美國來的攏較𠢕

  Bí-kok lâi ê lóng khah gâu

 • --

  .

  .

 • │彩色的世界 美麗人生

  彩色的世界 美麗人生

  tshái-sik ê sè-kài, bí-lē jîn-sing

 • │踮在寶島是真正『好』

  踮咧寶島是真正好

  tiàm teh Pó-tó sī tsin-tsiànn hó

 • │彩色的世界 快樂人生

  彩色的世界 快樂人生

  tshái-sik ê sè-kài, khuài-lo̍k jîn-sing

 • │要吃好味的別驚無

  欲食好味的免驚仔無

  beh tsia̍h hó-bī--ê bián-kiann-á bô

 • --

  .

  .

 • │還是吃這氣氛卡夠

  猶是食這氣氛較夠

  iáu-sī tsia̍h tse khì-hun khah kàu

 • │泡菜和臭豆腐 閣一碗麵線糊

  泡菜佮臭豆腐 閣一碗麵線糊

  phàu-tshài kah tshàu-tāu-hū, koh tsi̍t-uánn mī-suànn-kôo

 • │那有肉圓正在沖煙順勢來

  猶有肉圓當咧衝煙順紲來

  iáu-ū bah-uân tng-leh tshìng-ian siūnn-suà lâi

 • │燒燒的貢丸湯半罐的胡椒粉

  燒燒的貢丸湯半罐的胡椒粉

  sio-sio ê kòng-uân-thng puànn-kuàn ê hôo-tsio-hún

 • │炕室炕在這款頭湯 四神那炕有爛

  𠢕是𠢕咧這款湯頭 彼四神若炕有爛

  gâu sī gâu leh tsit khuán thng-thâu, he sù-sîn nā khòng ū nuā

 • │才市政港獒

  才是正港𠢕

  tsiah sī tsiànn-káng gâu

 • │吶是想到廟仔口的鼎邊銼

  若是想著廟仔口的鼎邊趖

  nā-sī siūnn-tio̍h biō-á-kháu ê tiánn-pinn-sô

 • │趁燒來食一碗是正港浪漫

  趁燒來搩一碗是正港𡳞蔓

  thàn-sio lâi kiat tsi̍t-uánn sī tsiànn-káng lān-muā

 • --

  .

  .

 • │O I Yan Hai Ya Na Hai Ya Ho Hai An

  oo i ian oo i ia na ia oo hai ia na

  oo i ian oo i ia na ia oo hai ia na

 • │寶島美味喔歡喜到要吹口哨

  寶島的美味啊歡喜甲呼噓噓仔欸

  Pó-tó ê bí-bī--ah huann-hí kah khoo-si-si-á--eh

 • --

  .

  .

 • │還有新竹的米粉湯

  猶有新竹的米粉湯

  iáu-ū Sin-tik ê bí-hún thng

 • │刈菜雞通好是頭份

  覆菜雞緟好是頭份

  phak-tshài-ke thōng hó sī Thâu-hūn

 • │要吃米糕大甲要問

  欲食米糕大甲愛問

  beh tsia̍h bí-ko Tāi-kah ài mn̄g

 • │老鼠麵彰化真正準

  鳥鼠仔麵彰化真正準

  niáu-tshí-á-mī Tsiong-huà tsin-tsiànn tsún

 • │來到鹿港有雞捲

  來到鹿港有雞捲

  lâi-kàu Lo̍k-káng ū kue-kńg

 • │北斗的肉園是系系振

  北斗的肉圓是爍爍顫

  Po-táu ê bah-uân sī sih-sih-tsùn

 • │嘉義的青蚵仔不用煎

  嘉義的鮮蚵仔毋免煎

  Ka-gī ê tshinn-ô-á m̄-bián tsian

 • │台南的棺材板拿來食

  台南的棺柴枋提來捽

  Tâi-lâm ê kuann-tshâ-pang the̍h lâi sut

 • │鴨肉麵高雄口水吞

  鴨肉麵高雄喙瀾吞

  ah-bah-mī Ko-hiông tshuì-nuā thun

 • │六合夜市有滷肉飯

  六合夜市仔有滷肉飯

  Lio̍k-ha̍p iā-tshī-á ū lóo-bah-pn̄g

 • │隔壁那攤是豬血湯

  隔壁彼擔是豬血湯

  keh-piah hit tànn sī ti-hueh-thng

 • │要吃乎伊勇就雞南佛

  欲食予伊勇就雞𡳞核

  beh tsia̍h hōo i ióng tō ke-lān-hu̍t

 • │這也要 那也要 這也要

  這嘛欲 彼嘛欲 啊這嘛欲

  tse mā beh, he mā beh, ah tse mā beh

 • │清涼降火是綠豆湯

  清涼降火是綠豆湯

  tshing-liâng kàng-hué sī li̍k-tāu-thng

 • --

  .

  .

 • │彩色的世界 快樂人生

  彩色的世界 快樂人生

  tshái-sik ê sè-kài, khuài-lo̍k jîn-sing

 • │要吃好味的免驚無

  欲食好味的免驚仔無

  beh tsia̍h hó-bī--ê bián-kiann-á bô

 • --

  .

  .

 • │還是吃這氣氛卡夠

  猶是食這氣氛較夠

  iáu-sī tsia̍h tse khì-hun khah kàu

 • │泡菜和臭豆腐

  泡菜佮臭豆腐

  phàu-tshài kah tshàu-tāu-hū

 • │閣一碗麵線糊

  閣一碗麵線糊

  koh tsi̍t-uánn mī-suànn-kôo

 • │那有肉圓正在沖煙順續來

  猶有肉圓當咧衝煙順紲來

  iáu-ū bah-uân tng-leh tshìng-ian siūnn-suà lâi

 • │燒燒的貢丸湯半罐的胡椒粉

  燒燒的貢丸湯半罐的胡椒粉

  sio-sio ê kòng-uân-thng puànn-kuàn ê hôo-tsio-hún

 • --

  .

  .

 • │O I Yan Na I Ya Na Yo Hai An

  oo i ian oo i ia na ia oo hai ia na

  oo i ian oo i ia na ia oo hai ia na

 • │寶島美味喔歡喜到要吹口哨

  寶島的美味喔歡喜甲呼噓噓仔欸

  Pó-tó ê bí-bī--ooh huann-hí kah khoo-si-si-á--eh

 • --

  .

  .

 • │屏東的肉粽真出名

  屏東的肉粽真出名

  Pîn-tong ê bah-tsàng tsin tshut-miâ

 • │萬巒豬腳你不曾聽

  萬巒的豬跤你毋捌聽

  Bān-bân ê ti-kha lí m̄-bat thiann

 • │美濃的粿仔拼性命

  美濃的粿仔拚性命

  Bi-long ê kué-á piànn-sìnn-miā

 • │好吃的肉羹滿山坪

  好食的肉羹是滿山坪

  hó-tsia̍h ê bah-kinn sī muá suann-phiânn

 • │台東有扁食你不知影

  台東有扁食你毋知影咧

  Tâi-tang ū phián-si̍t lí m̄ tsai-iánn--leh

 • │花蓮排骨酥來一碗

  花蓮的排骨酥來一碗

  Hua-lian ê pâi-kut-soo lâi--tsi̍t-uánn

 • │宜蘭的吻仔魚羹沒摻砂

  宜蘭的魩仔魚羹無摻砂呢

  Gî-lân ê but-á-hî-kinn bô tsham sua--neh

 • │來到礁溪順續洗溫泉

  來到礁溪順紲洗溫泉

  lâi-kàu Ta-khe siūnn-suà sé un-tsuânn

 • --

  .

  .

 • │(O.S.) 緣投的 啊閣有佗位沒吃到

  緣投的 猶閣佗位猶未點著的

  iân-tâu--ê, iáu-koh tó-uī iáu-buē tiám--tio̍h-ê

 • │ㄟ 漂泊的啊

  欸...飄撇的啊

  eh... phiau-phiat--ê-ah

 • │我看喔是永遠攏吃不完了啦)

  我看乎 是永遠攏食袂完矣啦

  guá khuànn--honnh, sī íng-uán lóng tsia̍h bē uân--ah-lah

 • │這攤吃才閣再來一攤

  這攤食了過一攤

  tsit thuann tsia̍h-liáu kuè tsi̍t-thuann

 • │美麗的人生來作伴

  美麗的人生來做伴

  bí-lē ê jîn-sing lâi tsuè-phuānn

 • --

  .

  .

 • │彩色的世界 美麗人生

  彩色的世界 美麗人生

  tshái-sik ê sè-kài, bí-lē jîn-sing

 • │那要閣推就鬥陣行

  若欲閣推就鬥陣行

  nā beh koh thui tō tàu-tīn kiânn

 • --

  .

  .

 • │彩色的世界 黑白人生

  彩色的世界 烏白人生

  tshái-sik ê sè-kài, oo-pe̍h jîn-sing

 • │來吃阿多仔的漢堡

  來食阿啄仔的漢堡

  lâi tsia̍h a-tok-á ê hàn-bǎo

 • │彩色的世界 黑白人生

  彩色的世界 烏白人生

  tshái-sik ê sè-kài, oo-pe̍h jîn-sing

 • │美國來的攏卡獒

  美國來的攏較𠢕

  Bí-kok lâi ê lóng khah gâu

 • --

  .

  .

 • │彩色的世界 黑白人生

  彩色的世界 烏白人生

  tshái-sik ê sè-kài, oo-pe̍h jîn-sing

 • │來吃阿多仔的漢堡

  來食阿啄仔的漢堡

  lâi tsia̍h a-tok-á ê hàn-bǎo

 • │彩色的世界 黑白人生

  彩色的世界 烏白人生

  tshái-sik ê sè-kài, oo-pe̍h jîn-sing

 • │美國來的攏卡獒

  美國來的攏較𠢕

  Bí-kok lâi ê lóng khah gâu