分享

等無限時批

等無限時批

等無限時批

Tán bô hān-sî-phue

演唱人:新寶島康樂隊

作曲人:陳昇

作詞人:陳昇

全漢編修人: W.b. Chen (92)

全羅編修人: W.b. Chen (92)

 • │攏想說你甲阮是共款呢

  攏想講你佮阮是仝款的

  lóng siūnn-kóng lí kah guán sī kāng-khuán--ê

 • │說咱的戀愛都是第一次

  講咱的戀愛攏是第一擺

  kóng lán ê luân-ài lóng-sī tē-it-pái

 • │按怎樣你那表現甲厲害

  按怎樣你哪表現遮厲害

  án-tsuánn-iūnn lí ná piáu-hiān tsiah lī-hāi

 • │老鳥也會變憨呆

  老鳥嘛會變戇呆

  lāu-tsiáu mā ē piàn gōng-tai

 • │攏想說你甲阮是共款呢

  攏想講你佮阮是仝款的

  lóng siūnn-kóng lí kah gún sī kāng-khuán--ê

 • │說咱的戀愛都是統尾次

  講咱的戀愛攏是通尾擺

  kóng lán ê luân-ài lóng-sī thōng bué-pái

 • │那說起阮的癡情你甘還不知

  若講起阮的痴情你敢猶毋知

  nā kóng-khí gún ê tshi-tsîng lí kám iáu m̄-tsai

 • │你不通嫌東又嫌西

  你毋通嫌東閣嫌西

  lí m̄-thang hiâm tang koh hiâm sai

 • --

  .

  .

 • │憂啊憂 我真正憂愁

  啊憂啊憂 我真正憂愁

  ah iu--ah iu, guá tsin-tsiànn iu-tshiû

 • │憂啊憂 我心頭結歸球

  憂啊憂 我心頭結規毬

  iu--ah iu, guá sim-thâu kiat-kui-kiû

 • │憂啊憂 我真正憂愁

  憂啊憂 我真正憂愁

  iu--ah iu, guá tsin-tsiànn iu-tshiû

 • │攏無來甲阮相借問

  攏無來佮阮相借問

  lóng bô lâi kah guán sio-tsioh-mn̄g

 • --

  .

  .

 • │『如果你真的不愛我』

  如果你真的不愛我

  rúguǒ nǐ zhēnde bùàiwǒ

 • │『當初你為何不早說』

  當初你為何不早說

  dāngchū nǐ wèihé bùzǎoshuō

 • │人當初煞到阮的呀好幾個

  人當初煞著阮的猶幾若个

  lâng tong-tshoo sannh tio̍h gún ê iáu kuí-lō--ê

 • │煞害阮變成一場空

  煞害阮變成一場空

  suah hāi gùn piàn-sîng tsi̍t-tiûnn khang

 • │『如果你真的不愛我』

  如果你真的不愛我

  rúguǒ nǐ zhēnde bùàiwǒ

 • │『當初你為何不早說』

  當初你為何不早說

  dāngchū nǐ wèihé bùzǎoshuō

 • │突然間收到你的『結婚喜帖』

  忽然間收著你的結婚喜帖

  hut-jiân-kan siu tio̍h lí ê kiat-hun xǐtiě

 • │遇到你我的命帶衰

  拄著你我的命帶衰

  tú tio̍h lí guá ê miā tài-sue

 • --

  .

  .

 • │攏想說你甲阮是共款呢

  攏想講你佮阮是仝款的

  lóng siūnn-kóng lí kah gún sī kāng-khuán--ê

 • │說咱攏住在那個噴射時代

  講咱攏踮佇彼號噴射時仔代

  kóng lán lóng tiàm-tī hit-lō phùn-siā sî-tāi

 • │趕快用手機仔打來問看邁

  趕緊用手機仔拍來問看覓

  kuánn-kín iōng tshiú-ki-á phah lâi mn̄g khuànn-māi

 • │喀卡贏咧等無限時批

  較贏咧等無限時批

  khah iânn leh tán bô hān-sî-phue

 • --

  .

  .

 • │嗶啊嗶 啊你攏不曾回

  觱啊觱 啊你攏毋捌回

  pi--ah pi, ah lí lóng m̄-bat huê

 • │嗶啊嗶 我心頭結歸球

  啊觱啊觱 我心頭結規毬

  ah pi--ah pi, guá sim-thâu kiat-kui-kiû

 • │憂啊憂 我真正憂愁

  憂啊憂 我真正憂愁

  iu--ah iu, guá tsin-tsiànn iu-tshiû

 • │攏無來甲阮相借問

  攏無來佮阮相借問

  lóng bô lâi kah guán sio-tsioh-mn̄g

 • --

  .

  .

 • │『如果你真的不愛我』

  如果你真的不愛我

  rúguǒ nǐ zhēnde bùàiwǒ

 • │『當初你為何不早說』

  當初你為何不早說

  dāngchū nǐ wèihé bùzǎoshuō

 • │想當初煞到你的呀好幾個

  想當初煞著你的猶幾若个

  siūnn tong-tshoo sannh tio̍h lí ê iáu kuí-lō--ê

 • │甘有影水性割楊花

  敢有影水性割楊花

  kám ū-iánn tsuí-sìng kuah iûnn-hue

 • │『如果你真的不愛我』

  如果你真的不愛我

  rúguǒ nǐ zhēnde bùàiwǒ

 • │『當初你為何不早說』

  當初你為何不早說

  dāngchū nǐ wèihé bùzǎoshuō

 • │突然間收到你的『結婚喜帖』

  忽然間收著你的結婚喜帖

  hut-jiân-kan siu tio̍h lí ê kiat-hun xǐtiě

 • │啊是要叫阮包多少

  啊是欲叫阮包偌濟

  ah sī beh kiò gún pau guā-tsuē

 • --

  .

  .

 • │攏想說你甲阮是共款呢

  攏想講你佮阮是仝款的

  lóng siūnn-kóng lí kah guán sī kāng-khuán--ê

 • │說咱的戀愛都是統尾次

  講咱的戀愛攏是通尾擺

  kóng lán ê luân-ài lóng-sī thōng-bué-pái

 • │按怎樣你那表現的甲厲害

  按怎樣你哪表現甲遮厲害

  án-tsuánn-iūnn lí ná piáu-hiān kah tsiah lī-hāi

 • │頭一次就到肚臍

  頭一擺就著肚臍

  thâu-tsi̍t-pái tiō tio̍h tōo-tsâi