分享

一顆流星

一顆流星

一顆流星

Tsi̍t-lia̍p liû-tshinn

演唱人:新寶島康樂隊

作曲人:曾仲影

作詞人:曾仲影

全漢編修人: W.b. Chen (28)

全羅編修人: W.b. Chen (28)

 • │一顆流星 流對彼平去

  一粒流星 流對彼爿去

  tsi̍t-lia̍p liû-tshinn, lâu tuì hit pîng--khì

 • │伊是向阮 向阮暗示

  伊是向阮 向阮暗示

  i sī hiòng gún, hiòng gún àm-sī

 • │暗示七逃無了時

  暗示𨑨迌無了時

  àm-sī tshit-thô bô-liáu-sî

 • │流星啊流星 吉他為你訴哀悲

  流星啊流星 吉他為你寫哀悲

  liû-tshinn--ah liû-tshinn, gì-tah uī lí siá ai-pi

 • --

  .

  .

 • │一顆流星 流對彼平去

  一粒流星 流對彼爿去

  tsi̍t-lia̍p liû-tshinn, lâu tuì hit pîng--khì

 • │伊是向阮 向阮暗示

  伊是向阮 向阮暗示

  i sī hiòng gún, hiòng gún àm-sī

 • │暗示流浪無了時

  暗示流浪無了時

  àm-sī liû-lōng bô-liáu-sî

 • │堂堂的男兒 應該提出志氣

  堂堂的男兒 應該提出志氣

  tông-tông ê lâm-jî, ìng-kai the̍h tshut tsì-khì

 • --

  .

  .

 • │一顆流星 流對彼平去

  一粒流星 流對彼爿去

  tsi̍t-lia̍p liû-tshinn, lâu tuì hit pîng--khì

 • │伊是向阮 向阮暗示

  伊是向阮 向阮暗示

  i sī hiòng gún, hiòng gún àm-sī

 • │暗示七逃無了時

  暗示𨑨迌無了時

  àm-sī tshit-thô bô-liáu-sî

 • │流星啊流星 吉他為你訴哀悲

  流星啊流星 吉他為你寫哀悲

  liû-tshinn--ah liû-tshinn, gì-tah uī lí siá ai-pi