分享

雲中月圓

雲中月圓

雲中月圓

Hûn tiong gue̍h înn

演唱人:王識賢 孫淑媚

作曲人:高樂榮

作詞人:陳速進

全漢編修人: W.b. Chen (30)

全羅編修人: W.b. Chen (30)

 • |(男)雲中月圓 天星伴相隨

  (男)雲中月圓 天星伴相隨

  hûn-tiong gue̍h înn, thinn-tshinn phuānn siong-suî

 • |這首情歌 我要送乎妳

  這首情歌 我欲送予你

  tsit-siú tsîng-kua, guá beh sàng hōo lí

 • |無論妳治叨位 海角天邊 攏是代表我的心意

  無論你佇佗位 海角天邊 攏是代表我的心意

  bô-lūn lí tī tó-uī, hái-kak thinn-pinn, lóng-sī tāi-piáu guá ê sim-ì

 • .

  .

 • |(女)春風微微 花蕊送香味

  (女)春風微微 花蕊送芳味

  tshun-hong bî-bî, hue-luí sàng phang-bī

 • |這首情歌 我要送乎妳

  這首情歌 我欲送予你

  tsit-siú tsîng-kua, guá beh sàng hōo lí

 • |不管石頭會爛 海水會乾 阮也永遠深深愛你

  毋管石頭會爛 海水會焦 阮也永遠深深愛你

  m̄-kuán tsio̍h-thâu ē nuā, hái-tsuí ē ta, gún iā íng-uán tshim-tshim ài lí

 • .

  .

 • |(男)雖然世情多變化

  (男)雖然世情多變化

  sui-jiân sè-tsîng to piàn-huà

 • |(女)我也將你放阮心肝

  (女)我也將你囥阮心肝

  guá iā tsiong lí khǹg gún sim-kuann

 • |(男)人生旅途親像夢一攤

  (男)人生旅途 親像夢一攤

  jîn-sing lú-tôo, tshin-tshiūnn bāng tsi̍t-thuann

 • |(女)情歌永遠有人聽

  (女)情歌永遠有人聽

  tsîng-kua íng-uán ū-lâng thiann

 • |(男)海風海湧了解阮心聲

  (男)海風海湧 了解阮心聲

  hái-hong hái-íng, liáu-kái gún sim-siann

 • |(女)情海浮沉的生命

  (女)情海浮沉的性命

  tsîng-hái phû-tîm ê sìnn-miā

 • |(合)我像孤單的船隻 心愛的你甘知影

  (合)我像孤單的船隻 心愛的你敢知影

  guá tshiūnn koo-tuann ê tsûn-tsiah, sim-ài--ê lí kám tsai-iánn