分享

誰是老大

誰是老大

誰是老大

Siáng sī láu-tuā

演唱人:施文彬

作曲人:蘇麗

作詞人:武雄

全漢編修人: W.b. Chen (70)

全羅編修人: W.b. Chen (70)

 • |你若是敢擱惦這展你大條 

  你若是敢閣踮遮展你大條

  lí nā-sī kánn koh tiàm tsia tián lí tuā-tiâu

 • |我保証馬上會當乎你死翹翹

  我保證馬上會當予你死翹翹

  guá pó-tsìng má-siōng ē-tàng hōo lí sí khiàu-khiàu

 • |我不是開玩笑 我看你真牙小 

  我毋是開玩笑 我看你真㤉潲

  guá m̄-sī kāiwánxiào, guá khuànn lí tsin gê-siâu

 • |你咧靚啥小 你咧靚啥小

  你咧瞠啥潲 你咧瞠啥潲

  lí leh tshinn siánn-siâu, lí leh tshinn siánn-siâu

 • .

  .

 • |你若車頭攏無四界去探聽 

  你落車頭攏無四界去探聽

  lí lo̍h tshia-thâu lóng bô sì-kè khì thàm-thiann

 • |這個角頭內底誰是做大兄

  這个角頭內底 誰是做大兄

  tsit ê kak-thâu lāi-té, siáng sī tsò tuā-hiann

 • |你這個不成囝 

  你這个毋成囝

  lí tsit ê m̄-tsiânn-kiánn

 • |敢講話相昂聲 

  敢講話傷齆聲

  kánn kóng-uē siunn āng-siann

 • |我咧駛你娘

  我咧駛恁娘

  guá teh sái-lín-niâ

 • |恐驚你著愛無性命

  恐驚你著愛無性命

  khióng-kiann lí tio̍h-ài bô sènn-miā

 • .

  .

 • |你若有影欲做流氓 

  你若有影欲做鱸鰻

  lí nā ū-iánn beh tsuè lôo-muâ

 • |惦社會甲人搬挪 

  踮社會佮人盤撋

  tiàm siā-huē kah lâng puânn-nuá

 • |人面愛有夠闊

  人面愛有夠闊

  lâng-bīn ài ū-kàu khuah

 • |你不通相過濫爛 

  你毋通傷過𡳞蔓

  lí m̄-thang siunn-kuè lān-muā

 • |愛知影誰是老大 誰是老大 誰是老大

  愛知影誰是老大 誰是老大 誰是老大

  ài tsai-iánn siáng sī láu-tuā, siáng sī láu-tuā, siáng sī láu-tuā

 • .

  .

 • |你不通擱甲我咧蹊蹊咳咳 

  你毋通閣佮我咧詼詼諧諧

  lí m̄-thang koh kah guá leh khe-khe-hâi-hâi

 • |好話一向我是無講第二擺

  好話一向我是無講第二擺

  hó-uē it-hiòng guá sī bô kóng tē-jī pái

 • |你若不知厲害 

  你若毋知厲害

  lí nā m̄-tsai lī-hāi

 • |連鞭你就愛乎人扛去埋 扛去埋

  連鞭你著愛予人扛去埋 扛去埋

  liâm-mi lí tio̍h-ài hōo-lâng kng khì tâi, kng khì tâi

 • .

  .

 • |我看你目睭有影去糊到屎 

  我看你目睭有影去糊著屎

  guá khuànn lí ba̍k-tsiu ū-iánn khì kôo tio̍h sái

 • |你竟然敢講恁爸講話相囂掰

  你竟然敢講恁爸講話傷囂俳

  lí kìng-jiân kánn kóng lín-pē kóng-uē siunn hiau-pai

 • |我咧駛你娘老☆☆ 

  我咧駛恁娘老pā-pu*

  guá leh sái-lín-niâ lāu-pā-pu

 • |好膽你擱講一擺 試看覓

  好膽你閣講一擺 試看覓

  hó-tánn lí koh kóng tsi̍t-pái, tshì-khuànn-māi

 • |大家恐驚就愛來相殺(相殺)相殺(相殺)

  逐家恐驚著愛來相刣 相刣

  ta̍k-ke khióng-kiann tio̍h-ài lâi sio-thâi, sio-thâi

 • .

  .

 • |兄弟你若擱想欲活 

  兄弟你若閣想欲活

  hiann-tī lí nā koh siūnn-beh ua̍h

 • |惦社會甲人搬挪 

  踮社會佮人盤撋

  tiàm siā-huē kah lâng puânn-nuá

 • |人面愛有夠闊

  人面愛有夠闊

  lâng-bīn ài ū-kàu khuah

 • |你不通相過濫爛 

  你毋通傷過𡳞蔓

  lí m̄-thang siunn-kuè lān-muā

 • |愛知影誰是老大 誰是老大 哦 誰是老大

  愛知影誰是老大 誰是老大 誰是老大 誰是老大

  ài tsai-iánn siáng sī láu-tuā, siáng sī láu-tuā, siáng sī láu-tuā, siáng sī láu-tuā

 • |誰是老大........誰是老大...........

  我是老大 我是老大

  guá sī láu-tuā, guá sī láu-tuā