分享

藝界人生

藝界人生

藝界人生

gē-kài jîn-sing

演唱人:江蕙

作曲人:浜圭介

作詞人:姚謙

全漢編修人: W.b. Chen (34)

全羅編修人: W.b. Chen (34) 蔡雅菁 (1)

 • |樂隊前奏已經響起

  樂隊前奏已經響起

  ga̍k-tuī tsîng-tsàu í-king hiáng khí

 • |舞檯燈光閃閃焟焟

  舞臺燈光閃閃爍爍

  bú-tâi ting-kng siám-siám-sih-sih

 • |掌聲表示你對阮的熱情 啊....

  掌聲表示你對阮的熱情啊~

  tsióng-siann piáu-sī lí tuì gún ê jia̍t-tsîng--ah~

 • .

  .

 • |有人欣賞阮的歌藝

  有人欣賞阮的歌藝

  ū-lâng him-sióng gún ê kua-gē

 • |有人好奇阮的感情

  有人好奇阮的感情

  ū-lâng hònn-kî gún ê kám-tsîng

 • |落台後 只是平凡的女性

  落臺後 只是平凡的女性

  lo̍h-tâi āu, tsí-sī pîng-huân ê lú-sìng

 • .

  .

 • |啊....浮浮沉沉藝界人生

  啊~浮浮沉沉藝界人生

  ah~ phû-phû-tîm-tîm gē-kài jîn-sing

 • |冷冷暖暖多變人情

  冷冷暖暖多變人情

  líng-líng-luán-luán to-piàn jîn-tsîng

 • |舞台上 燦爛笑容

  舞臺上 燦爛笑容

  bú-tâi siōng, tshàn-lān tshiò-iông

 • |舞台後 寂寞心情

  舞臺後 寂寞心情

  bú-tâi āu, siok-bo̍k sim-tsîng

 • .

  .

 • |樂隊聲又擱響起

  樂隊聲又閣響起

  ga̍k-tuī siann iū-koh hiáng khí

 • |心事暫時放未記

  心事暫時放袂記

  sim-sū tsiām-sî pàng-buē-kì

 • |不願別人 來看見

  毋願別人來看見

  m̄-guān pa̍t-lâng lâi khuànn-kìnn

 • |做藝人心酸的滋味

  做藝人心酸的滋味

  tsuè gē-jîn sim-sng ê tsu-bī