分享

傷心酒店

傷心酒店

傷心酒店

siong-sim tsiú-tiàm

演唱人:施文彬 江蕙

作曲人:古幾三

作詞人:羅文聰

全漢編修人: W.b. Chen (34)

全羅編修人: W.b. Chen (34)

 • |冷淡的光線 哀怨的歌聲

  冷淡的光線 哀怨的歌聲

  líng-tām ê kng-suànn, ai-uàn ê kua-siann

 • |飲酒的人無心晟

  啉酒的人無心情

  lim-tsiú ê lâng bô-sim-tsiânn

 • |世間的繁華 親像夢一攤

  世間的繁華 親像夢一攤

  sè-kan ê huân-huâ, tshin-tshiūnn bāng tsi̍t thuann

 • |也是無較詛

  也是無較縒

  iā-sī bô-khah-tsua̍h

 • |暗淡酒店內 悲傷誰人知

  暗淡酒店內 悲傷啥人知

  àm-tām tsiú-tiàm-lāi, pi-siong siánn-lâng tsai

 • |痛苦吞腹內

  痛苦吞腹內

  thòng-khóo thun pak-lāi

 • |一杯擱再來 你若有瞭解

  一杯閣再來 你若有了解

  tsi̍t pue koh-tsài lâi, lí nā ū liáu-kái

 • |甭問阮對叨位來

  莫問阮對佗位來

  mài mn̄g gún tuì tó-uī lâi

 • .

  .

 • |不願講出來 鬱卒放心內

  毋願講出來 鬱卒囥心內

  m̄-guān kóng tshut-lâi, ut-tsut khǹg sim-lāi

 • |感情失落的無奈

  感情失落的無奈

  kám-tsîng sit-lo̍h ê bô-nāi

 • |苦苦塊等待 還是等無愛

  苦苦咧等待 也是等無愛

  khóo-khóo teh tán-thāi, iā-sī tán bô ài

 • |虛情的對待

  虛情的對待

  hi-tsîng ê tuì-thāi

 • |多情的世界 找無真情愛

  多情的世界 揣無真情愛

  to-tsîng ê sè-kài, tshuē-bô tsin tsîng-ài

 • |引阮心悲哀

  引阮心悲哀

  ín gún sim pi-ai

 • |有愛也罷 無愛嘛快活

  有愛也罷 無愛嘛快活

  ū ài iā pā, bô ài mā khuìnn-ua̍h

 • |今夜伴阮是孤單

  今夜伴阮是孤單

  kim-iā phuānn gún sī koo-tuann