分享

愛情龍捲風

愛情龍捲風

愛情龍捲風

ài-tsîng liông-kńg-hong

演唱人:江志豐

作曲人:許明咭

作詞人:江志豐

全漢編修人: W.b. Chen (26)

全羅編修人: W.b. Chen (26)

 • |飆啦 因為追求速度 Oh放蕩

  平啦 因為追求速度 喔~放蕩

  phênn--lah, in-uī tui-kiû sok-tōo, ooh~ hòng-tōng

 • |將油門催盡磅要找尋風 我回頭

  將油門催盡磅 欲走揣風 我回頭

  tsiong iû-mn̂g tshui tsīn-pōng, beh tsáu-tshuē hong, guá huê-thâu

 • |才知失去你的行蹤 想要找

  才知失去你的行蹤 想欲揣

  tsiah tsai sit-khì lí ê hîng-tsong, siūnn-beh tshuē

 • |用盡我一切全身的力量

  用盡我一切全身的力量

  iōng tsīn guá it-tshè tsuân-sin ê li̍k-liōng

 • |都市繁華冷冰冰的高樓 一棟過一棟

  都市繁華冷冰冰的高樓 一棟過一棟

  too-tshī huân-huâ líng ping-ping ê ko-lâu, tsi̍t-tòng kuè tsi̍t-tòng

 • |用速度感受你愛的笑容

  用速度感受 你愛的笑容

  iōng sok-tōo kám-siū, lí ài ê tshiò-iông

 • .

  .

 • |你是一陣愛情龍捲風 愛情龍捲風

  你是一陣愛情龍捲風 愛情龍捲風

  lí sī tsi̍t-tsūn ài-tsîng lîng-kńg-hong, ài-tsîng lîng-kńg-hong

 • |怎樣叫我掌握你的方向

  怎樣叫我掌握你的方向

  tsuánn-iūnn kiò guá tsiáng-ak lí ê hong-hiòng

 • |將我的心捲甲無地找 憨憨一直闖

  將我的心捲甲無地揣 戇戇一直傱

  tsiong guá ê sim kńg kah bô-tè tshuē, gōng-gōng it-ti̍t tsông

 • |你是一陣愛情龍捲風 愛情龍捲風

  你是一陣愛情龍捲風 愛情龍捲風

  lí sī tsi̍t-tsūn ài-tsîng lîng-kńg-hong, ài-tsîng lîng-kńg-hong

 • |叨位才是你休息的方向

  佗位才是你休息的方向

  tó-uī tsiah-sī lí hiu-sik ê hong-hiòng

 • |飆飆飆飆飆跟你的速度 我要做你的多情郎

  平平平平平 綴你的速度 我欲做你的多情郎

  phênn phênn phênn phênn phênn, tuè lí ê sok-tōo, guá beh tsuè lí ê to-tsîng-lông