分享

微微仔光

微微仔光

微微仔光

Bî-bî-á kng

演唱人:謝銘祐

作曲人:謝銘祐

作詞人:謝銘祐

全漢編修人: W.b. Chen (60)

全羅編修人: W.b. Chen (60)

 • │一暝一尺 心肝仔搖啊搖 你有我个笑容

  一暝一尺 心肝仔搖啊搖 你有我的笑容

  tsi̍t-mî tsi̍t-tshioh, sim-kuann-á iô--ah iô, lí ū guá ê tshiò-iông

 • │未來生做啥款 命運無配合 你攏是我个 心頭肉

  未來生做啥款 命運無配合 你攏是我的心頭肉

  bī-lâi senn-tsuè siánn-khuán, miā-ūn bô phuè-ha̍p, lí lóng-sī guá ê sim-thâu-bah

 • --

  .

  .

 • │故事誠濟 換別人講予你聽 莫有我个心痛

  故事誠濟 換別人講予你聽 莫有我的心疼

  kòo-sū tsiânn tsuē, uānn pa̍t-lâng kóng hōo lí thiann, mài ū guá ê sim thiànn

 • │夢裡喊你的名 將你惜命命

  夢裡喝你的名 將你惜命命

  bāng--lìn huah lí ê miâ, tsiong lí sioh-miā-miā

 • │換別條路行 我愛你快活

  換別條路行 我愛你快活

  uānn pa̍t tiâu lōo kiânn, guá ài lí khuìnn-ua̍h

 • --

  .

  .

 • │咱做伙等待一道微微仔光

  咱做伙等待一道微微的光

  lán tsò-hué tán-thāi tsi̍t-tō bî-bî ê kng

 • │看敢趕會走 心頭鬱鬱的酸

  看敢趕會走 心頭鬱鬱的酸

  khuànn kám kuánn ē tsáu, sim-thâu ut-ut ê sng

 • --

  .

  .

 • │微微仔光 一扇溫暖的門

  微微仔光 一扇溫暖的門

  bî-bî-á kng, tsi̍t-sìnn un-luán ê mn̂g

 • │拍開 美麗的世界 無外遠

  拍開美麗的世界 無偌遠

  phah-khui bí-lē ê sè-kài, bô guā hn̄g

 • --

  .

  .

 • │搖啊搖 惜啊惜

  搖啊搖 惜啊惜

  iô--ah iô, sioh--ah sioh

 • │搖啊搖 惜啊惜

  搖啊搖 惜啊惜

  iô--ah iô, sioh--ah sioh

 • --

  .

  .

 • │故事誠濟 換別人講予你聽 莫有我个心痛

  故事誠濟 換別人講予你聽 莫有我的心疼

  kòo-sū tsiânn tsuē, uānn pa̍t-lâng kóng hōo lí thiann, mài ū guá ê sim thiànn

 • │夢裡喊你的名 將你惜命命

  夢裡喝你的名 將你惜命命

  bāng--lìn huah lí ê miâ, tsiong lí sioh-miā-miā

 • │換別條路行 我愛你快活

  換別條路行 我愛你快活

  uānn pa̍t tiâu lōo kiânn, guá ài lí khuìnn-ua̍h

 • --

  .

  .

 • │咱做伙等待一道微微仔光

  咱做伙等待一道微微的光

  lán tsò-hué tán-thāi tsi̍t-tō bî-bî ê kng

 • │看敢趕會走 心頭鬱鬱的酸

  看敢趕會走 心頭鬱鬱的酸

  khuànn kám kuánn ē tsáu, sim-thâu ut-ut ê sng

 • --

  .

  .

 • │微微仔光 一扇溫暖的門

  微微仔光 一扇溫暖的門

  bî-bî-á kng, tsi̍t-sìnn un-luán ê mn̂g

 • │拍開 美麗的世界 無外遠

  拍開美麗的世界 無偌遠

  phah-khui bí-lē ê sè-kài, bô guā hn̄g

 • --

  .

  .

 • │搖啊搖 惜啊惜

  搖啊搖 惜啊惜

  iô--ah iô, sioh--ah sioh

 • │搖啊搖 惜啊惜

  搖啊搖 惜啊惜

  iô--ah iô, sioh--ah sioh

 • │搖啊搖 惜啊惜

  搖啊搖 惜啊惜

  iô--ah iô, sioh--ah sioh

 • │搖啊搖 惜啊惜

  搖啊搖 惜啊惜

  iô--ah iô, sioh--ah sioh