分享

彼眠紅的花

彼眠紅的花

彼眠紅的花

Hit-mî âng ê hue

演唱人:江惠儀

作曲人:荒山亮

作詞人:荒山亮

全漢編修人: Jimmy Huang (17) 蔡雅菁 (3)

全羅編修人: Jimmy Huang (18) 蔡雅菁 (2)

 • │憨憨兩隻腳 穿著彼雙鞋

  戇戇兩肢跤 穿著彼雙鞋

  Gōng-gōng nn̄g ki kha,tshīng tio̍h hit siang ê

 • │頭前的起落 一步一步過

  頭前的起落 一步一步過

  Thâu-tsîng ê khí-lo̍h,tsi̍t-pōo tsi̍t-pōo kuè

 • │少年時的夢 還擱拵多少

  少年時的夢 猶閣賰偌濟

  Siàu-liân sî ê bāng,iá-koh tshun guā-tsê

 • │等你去慢慢去找

  等你去慢慢仔揣

  Tán lí khì bān-bān-á tshuē

 • --

  -

  -

 • │青春哪親像 彼眠紅的花

  青春若親像 彼眠紅的花

  Tshing-tshun ná tshin-tshiūnn,hit mî âng ê hue

 • │開在阮心底 永遠攏袂凋

  開佇阮心底 永遠攏袂蔫

  Khui tī gún sim té,íng-uán lóng buē lian

 • │雨若落歸瞑 風就亂亂吹

  雨若落歸瞑 風就亂亂吹

  Hōo nā lo̍h kui mê,hong tio̍h luān-luān tshue

 • │心嘛對著旋

  心嘛綴咧踅

  Sim mā tuè leh se̍h

 • --

  -

  -

 • │這是真還是假

  這是真抑是假

  Tse sī tsin,ia̍h-sī ké

 • │這是無奈還是癡迷

  這是無奈抑是癡迷

  Tse sī bô-nāi ia̍h-sī tshi-bê

 • │日子一天一天過 咱的真心走去哪

  日子一工一工過 咱的真心走去(佗位)

  Li̍t-tsí tsi̍t-kang tsi̍t-kang kuè,lán ê tsin-sim tsú khì tuē

 • │甘得要擱找

  敢就愛閣揣

  Kám tio̍h ài koh tshuē

 • │該問天還是地

  該問天抑是地

  Kai mn̄g thinn ia̍h-sī tē

 • │誰人給我一句話

  啥人予我一句話

  Siánn-lâng hōo guá tsi̍t kù uē

 • │日子一天一天過 咱的真心走去哪

  日子一工一工過 咱的真心走去(佗位)

  Li̍t-tsí tsi̍t-kang tsi̍t-kang kuè,lán ê tsin-sim tsú khì tuē

 • │彼眠紅的花

  彼眠紅的花

  Hit mî âng ê hue

 • │等待烏雲飛過

  等待烏雲飛過

  Tán-thāi oo-hûn phue kuè