分享

女人的一生

女人的一生

女人的一生

Lú-jîn ê it-sing

演唱人:喬幼

作曲人:石國人

作詞人:石國人

全漢編修人: Jimmy Huang (8) Justin Richard Leung (1)

全羅編修人: Jimmy Huang (8) Justin Richard Leung (6)

 • │雨聲綿綿 夢中又驚醒

  雨聲綿綿 夢中又驚醒

  Hōo-siann mî-mî, bāng-tiong iū kiann tshínn。

 • │兩行淚寫出我愛你

  兩逝淚寫出我愛你

  Nn̄g tsuā luī siá tshut guá ài lí。

 • │女人的一生 總是放也放袂開

  女人的一生 總是放也放袂開

  Lú-jîn ê it-sing, tsóng--sī pàng iā pàng buē khui。

 • │愛恨的心夜夜纏

  愛恨的心夜夜纏

  Ài-hūn ê sim iā-iā tînn。

 • --

  --

  --

 • │我的人 我的心 全攏交乎你

  我的人 我的心 全攏交予你

  Guá ê lâng, guá ê sim, tsuân lóng kau hōo lí。

 • │性命中 找無人 代替你

  性命中 揣無人 代替你

  Sìnn-miā tiong, tshuē bô lâng tāi-thè lí。

 • │啊啊 想你 最愛的彼個你

  啊啊 想你 最愛的彼个你

  Hah~ah siūnn lí, tsuè ài ê hit ê lí。

 • │望你返來阮身邊

  望你轉來阮身邊

  Bāng lí tńg-lâi gún sin-pinn。