分享

幸福進行曲

幸福進行曲

幸福進行曲

Hīng-hok Tsìn-hîng-khik

演唱人:林強

作曲人:陳明章

作詞人:曾郁雯 陳明章

全漢編修人: 陳金順 (12) 白麗芬 (2)

全羅編修人: 陳金順 (12)

 • │因為妳,冬雪已化作春天的溪水

  因為妳,冬雪已化做春天的溪水

  in-uī lí,tang-seh í huà-tsuè tshun-thinn ê khe-tsuí

 • │因為妳,雁行千里鬥陣來相隨

  因為妳,雁行千里鬥陣來相隨

  in-uī lí,gān-hîng tshian-lí tàu-tīn lâi siong-suî

 • │咱的青春是一段唱未完的歌詩

  咱的青春是一段唱未完的歌詩

  lán-ê tshing-tshun sī tsi̍t-tuānn tshiùnn bē-uân ê kua-si

 • │咱的未來是寫佇日曆紙的愛妳

  咱的未來是寫佇日誌紙的愛妳

  lán-ê bī-lâi sī siá tī ji̍t-tsì-tsuá ê ài-lí

 • -

  -

 • │一個人一支吉他,抱著希望

  一个人一枝吉他,抱著希望

  tsi̍t-ê-lâng tsi̍t-ki gí-tah,phō tio̍h hi-bāng

 • │阮來到親切的台北城

  阮來到親切的台北城

  gún lâi-kàu tshin-tshiat ê Tâi-pak-siânn

 • │遇到妳是阮緣分

  拄著妳是阮緣份

  tú-tio̍h-lí sī gún iân-hūn

 • │感謝上天對阮的安排

  感謝上天對阮的安排

  kám-siā siōng-thian tuì gún ê an-pâi

 • │妳講:妳要唱一首歌─幸福進行曲

  妳講:妳欲唱一首歌-幸福進行曲

  lí-kóng:lí-beh-tshiùnn tsi̍t-siú-kua-hīng-hok tsìn-hîng-khik

 • │這是阮為妳寫的一首歌

  這是阮為妳寫的一首歌

  tse-sī gún uī-lí siá ê tsi̍t-siú-kua

 • │日子隨風吹,一生只愛妳一個

  日子隨風吹,一生只愛妳一个

  ji̍t-tsí suî-hong-tshue,it-sing tsí-ài lí-tsi̍t-ê

 • │春夏秋冬,阮沒妳怎樣過

  春夏秋冬,阮無妳怎樣過

  tshun-hā-tshiu-tang,gún bô-lí tsuánn-iūnn-kuè