分享

五條港邊

五條港邊

五條港邊

Gōo-tiâu káng-pinn

演唱人:謝銘祐

作曲人:謝銘祐

作詞人:謝銘祐

全漢編修人: W.b. Chen (56)

全羅編修人: W.b. Chen (56)

 • │天清清 地靈靈

  天清清 地靈靈

  thinn tshing-tshing, tē lîng-lîng

 • │城輕輕 人閒閒

  城輕輕 人閒閒

  siânn khin-khin, lâng îng-îng

 • │巷仔內有人在絲敏豆 等待誰的黃昏後

  巷仔內伊佇遐絲敏豆 等待誰的黃昏後

  hāng-á-lāi i tī hia si bín-tāu, tán-thāi siáng ê hông-hun āu

 • │入內坐 緊入內坐 捏話頭

  入來坐 緊入來坐 攝話頭

  ji̍p-lâi tsē, kín ji̍p-lâi tsē, liap uē-thâu

 • .

  .

 • │五條河 流去陀

  五條河 流去佗

  gōo-tiâu hô, lâu khì toh

 • │輕便車 踅去陀

  輕便車 踅去佗

  khin-piān-tshia, se̍h khì toh

 • │啉一杯古味的青草茶 幾百年啊時間短

  啉一杯孤味的青草茶 幾百年啊時間短

  lim tsi̍t-pue koo-bī ê tshenn-tsháu-tê, kuí pah-nî--ah sî-kan té

 • │老先覺 伊的故事 猶寡濟

  老先覺 伊的故事 猶偌濟

  lāu-sian-kak, i ê kòo-sū, iáu guā-tsē

 • .

  .

 • │媽祖你嘛拜啦 王爺你嘛拜一下

  媽祖你嘛拜啦 王爺你嘛拜一下

  Má-tsóo lí mā pài--lah, Ông-iâ lí mā pài--tsi̍t-ē

 • │水仙宮斡過去 碗粿你著配鹹糜

  水仙宮斡過去 碗粿你著配鹹糜

  Tsuí-sian-king uat--kuè-khì, uánn-kué lí tō phuè kiâm-muê

 • │風神你嘛拜啦 藥王你嘛拜一下

  風神你嘛拜啦 藥王你嘛拜一下

  Hong-sîn lí mā pài--lah, Io̍h-ông lí mā pài--tsi̍t-ē

 • │一面牆 搬一齣戲

  一面牆 搬一齣戲

  tsi̍t-bīn tshiûnn, puann tsi̍t-tshut hì

 • │咱的夢 演到何時

  咱的夢 演到何時

  lán ê bāng, ián kàu hô-sî

 • │月娘趕日頭 風微微

  月娘趕日頭 風微微

  ge̍h-niû kuánn ji̍t-thâu, hong bî-bî

 • .

  .

 • │五條河 流去陀

  五條河 流去佗

  gōo-tiâu hô, lâu khì toh

 • │輕便車 踅去陀

  輕便車 踅去佗

  khin-piān-tshia, se̍h khì toh

 • │啉一杯古味的青草茶 幾百年啊時間短

  啉一杯孤味的青草茶 幾百年啊時間短

  lim tsi̍t-pue koo-bī ê tshenn-tsháu-tê, kuí pah-nî--ah sî-kan té

 • │老先覺 伊的故事 猶寡濟

  老先覺 伊的故事 猶偌濟

  lāu-sian-kak, i ê kòo-sū, iáu guā-tsē

 • .

  .

 • │媽祖你嘛拜啦 王爺你嘛拜一下

  媽祖你嘛拜啦 王爺你嘛拜一下

  Má-tsóo lí mā pài--lah, Ông-iâ lí mā pài--tsi̍t-ē

 • │水仙宮斡過去 碗粿你著配鹹糜

  水仙宮斡過去 碗粿你著配鹹糜

  Tsuí-sian-king uat--kuè-khì, uánn-kué lí tō phuè kiâm-muê

 • │風神你嘛拜啦 藥王你嘛拜一下

  風神你嘛拜啦 藥王你嘛拜一下

  Hong-sîn lí mā pài--lah, Io̍h-ông lí mā pài--tsi̍t-ē

 • │一面牆 搬一齣戲

  一面牆 搬一齣戲

  tsi̍t-bīn tshiûnn, puann tsi̍t-tshut hì

 • │咱的夢 演到何時

  咱的夢 演到何時

  lán ê bāng, ián kàu hô-sî

 • │月娘趕日頭 風微微

  月娘趕日頭 風微微

  ge̍h-niû kuánn ji̍t-thâu, hong bî-bî