分享

港邊惜別

港邊惜別

港邊惜別

Káng-pinn sioh-pia̍t

演唱人:謝銘祐

作曲人:吳成家

作詞人:陳達儒

全漢編修人: W.b. Chen (28)

全羅編修人: W.b. Chen (28)

 • │戀愛夢 被人來拆破

  戀愛夢 予人來拆破

  luân-ài bāng, hōo-lâng lâi thiah-phuà

 • │送君離別啊 港風對面寒

  送君離別啊 港風對面寒

  sàng kun lī-pia̍t--ah, káng-hong tuì bīn kuânn

 • │真情真愛 父母無開化

  真情真愛 爸母無開化

  tsin-tsîng tsin-ài, pē-bú bô khai-huà

 • │毋知少年啊 熱情的心肝

  毋知少年啊 熱情的心肝

  m̄-tsai siàu-liân--ah, jia̍t-tsîng ê sim-kuann

 • .

  .

 • │自由夢 被人來所害

  自由夢 予人來所害

  tsū-iû bāng, hōo-lâng lâi sóo hāi

 • │快樂 袂透啊 隨時變悲哀

  快樂袂透啊 隨時變悲哀

  khuài-lo̍k buē thàu--ah, suî-sî piàn pi-ai

 • │港邊惜別 天星像目屎

  港邊惜別 天星像目屎

  káng-pinn sioh-pia̍t, thinn-tshinn tshiūnn ba̍k-sái

 • │傷心今暝啊 欲來分東西

  傷心今暝啊 欲來分東西

  siong-sim kim-mî--ah, beh lâi hun tang-sai

 • .

  .

 • │青春夢 被人來拍醒

  青春夢 予人來拍醒

  tshing-tshun bāng, hōo-lâng lâi phah-tshínn

 • │美滿春色啊 變成烏陰天

  美滿春色啊 變成烏陰天

  bí-buán tshun-sik--ah, piàn-sîng oo-im-thinn

 • │港邊海鳥 毋知阮分離

  港邊海鳥 毋知阮分離

  káng-pinn hái-tsiáu, m̄-tsai gún hun-lī

 • │聲聲句句啊 吟出斷腸詩

  聲聲句句啊 吟出斷腸詩

  siann-siann kù-kù--ah, gîm tshut tuān-tn̂g-si