分享

愛拚才會贏

愛拚才會贏

愛拚才會贏

Ài piànn tsiah ē iânn

演唱人:葉啟田

作曲人:陳百潭

作詞人:陳百潭

全漢編修人: W.b. Chen (26) 蔡雅菁 (1)

全羅編修人: W.b. Chen (26)

 • |一時失志不免怨歎

  一時失志 毋免怨嘆

  tsi̍t-sî sit-tsì, m̄-bián uàn-thàn

 • |一時落魄不免膽寒

  一時落魄 毋免膽寒

  tsi̍t-sî lo̍k-phik, m̄-bián tám-hân

 • |那通失去希望

  哪通失去希望

  ná thang sit-khì hi-bāng

 • |每日醉茫茫

  每日醉茫茫

  muí-ji̍t tsuì-bâng-bâng

 • |無魂有體親像稻草人

  無魂有體親像稻草人

  bô hûn ū thé tshin-tshiūnn tiū-tsháu-lâng

 • .

  .

 • |人生可比是海上的波浪

  人生可比是海上的波浪

  jîn-sing khó-pí sī hái-siōng ê pho-lōng

 • |有時起有時落

  有時起 有時落

  ū sî khí, ū sî lo̍h

 • |好運 歹運

  好運 歹運

  hó-ūn, pháinn-ūn

 • |總嘛要照起工來行

  總嘛愛照起工來行

  tsóng mā ài tsiàu-khí-kang lâi kiânn

 • |三分天注定

  三分天註定

  sann-hun thinn tsù-tiānn

 • |七分靠打拼

  七分靠拍拚

  tshit-hun khò phah-piànn

 • |愛拼才會贏

  愛拚才會贏

  ài piànn tsiah ē iânn