分享

後街人生

後街人生

後街人生

āu-ke-lîn-sing

演唱人:陳一郎

作曲人:阿部武雄

作詞人:陳俊龍

全漢編修人: W.b. Chen (52)

全羅編修人: W.b. Chen (52)

 • |來到這個街市 

  阮來到這个街市

  gún lâi-kàu tsit ê ke-tshī

 • |黑暗酒家內

  烏暗酒家內

  oo-àm tsiú-ka lāi

 • |雖然是為著生活 

  雖然是為著生活

  sui-jiân sī uī-tio̍h sing-ua̍h

 • |有時也會悲

  有時也會悲

  ū-sî iā ē pi

 • |夜半的拵拵冷風 

  夜半的陣陣冷風

  iā-puànn ê tsūn-tsūn líng-hong

 • |吹入阮心內

  吹入阮心內

  tshue ji̍p gún sim-lāi

 • |阮一生全無美夢 

  阮一生全無美夢

  gún it-sing tsuân bô bí-bāng

 • |夜開的花蕊

  夜開的花蕊

  iā khui ê hue-luí

 • .

  .

 • |今夜為你花開 

  阮今夜為你花開

  gún kim-iā uī lí hue khui

 • |明夜為伊開

  明夜為伊開

  bîng-iā uī i khui

 • |你那著替阮擔心 

  你哪著替阮擔心

  lí ná-tio̍h thè gún tam-sim

 • |不用來掛意

  毋免來掛意

  m̄-bián lâi kuà-ì

 • |打碎的茫茫前途 

  拍碎的茫茫前途

  phah-tshuì ê bông-bông tsiân-tôo

 • |由天來安排

  由天來安排

  iû thinn lâi an-pâi

 • |阮就是無主野花 

  阮就是無主野花

  gún tsiū-sī bô-tsú iá-hue

 • |所以亂亂開

  所以亂亂開

  sóo-í luān-luān khui

 • .

  .

 • |夜半來惦在房內 

  夜半來踮在房內

  iā-puànn lâi tiàm-tsāi pâng-lāi

 • |目屎流袂離

  目屎流袂離

  ba̍k-sái lâu buē-lī

 • |怨嘆著阮的運命 

  怨嘆著阮的運命

  uàn-thàn tio̍h gún ê ūn-miā

 • |怎樣這呢歹

  怎樣遮爾䆀

  tsuánn-iūnn tsiah-nī bái

 • |流落的傷心目屎 

  流落的傷心目屎

  lâu--lo̍h ê siong-sim ba̍k-sái

 • |若是盡的時

  若是盡的時

  nā-sī tsīn ê sî

 • |阮就來提出勇氣 

  阮就來提出勇氣

  gún tsiū lâi the̍h tshut ióng-khì

 • |才會活落去

  才會活落去

  tsiah ē ua̍h--lo̍h-khì