分享

阿郎阿郎

阿郎阿郎

阿郎阿郎

A-lông a-lông

演唱人:陳一郎

作曲人:邱翔

作詞人:黃容政

全漢編修人: W.b. Chen (26)

全羅編修人: W.b. Chen (26)

 • |安定生活人人愛 

  安定生活人人愛

  an-tīng sing-ua̍h lâng-lâng ài

 • |不通失想來做歹

  毋通失想來做歹

  m̄-thang sit-siūnn lâi tsuè-pháinn

 • |何必怨歎運命歹 

  何必怨歎運命歹

  hô-pit uàn thàn ūn-miā pháinn

 • |路是自己行出來

  路是自己行出來

  lōo sī tsū-kí kiânn tshut-lâi

 • |你若有心事 

  你若有心事

  lí nā ū sim-sū

 • |無人通了解

  無人通了解

  bô-lâng thang liáu-kái

 • |請你勇敢表明出來

  請你勇敢表明出來

  tshiánn lí ióng-kám piáu-bîng tshut-lâi

 • |不通強忍吞落腹肚內

  毋通強忍 吞落腹肚內

  m̄-thang kiông lún, thun lo̍h pak-tóo-lāi

 • |社會人人不是無血無目屎

  社會人人 毋是無血無目屎

  siā-huē lâng-lâng, m̄-sī bô hueh bô ba̍k-sái

 • |阿母請妳來諒解 

  阿母請你來諒解

  a-bú tshiánn lí lâi liōng-kái

 • |過去做錯是阮不該

  過去做錯 是阮不該

  kuè-khì tsuè-tshò, sī gún put-kai

 • |做人著愛自重自愛 

  做人著愛自重自愛

  tsuè-lâng tio̍h-ài tsū-tiōng tsū-ài

 • |道理啊已經了解

  道理也已經了解

  tō-lí iā í-king liáu-kái