分享

紅燈碼頭

紅燈碼頭

紅燈碼頭

âng ting bé thâu

演唱人:陳一郎

作曲人:邱芳德

作詞人:邱芳德

全漢編修人: W.b. Chen (64)

全羅編修人: W.b. Chen (64)

 • |霓虹燈閃爍的夜景

  霓虹燈閃爍的夜景

  nê-ông-ting siám-sih ê iā-kíng

 • |照下水面陪海影

  照落水面陪海湧

  tsiò lo̍h tsuí-bīn puê hái-íng

 • |港邊思念你無心情

  港邊思念你 無心情

  káng-pinn su-liām lí, bô-sim-tsîng

 • |明明青燈散來看作是紅燈

  明明青燈 煞來看做是紅燈

  bîng-bîng tshinn-ting, suah lâi khuànn-tsuè sī âng-ting

 • |不通哪不通無情

  毋通啦 毋通無情

  m̄-thang--lah, m̄-thang bô-tsîng

 • |你的心肝不通那絕情

  你的心肝 毋通遐絕情

  lí ê sim-kuann, m̄-thang hiah tsua̍t-tsîng

 • |誤會造成不幸,白白來犧牲

  誤會造成不幸 白白來犧牲

  gōo-huē tsō-sîng put-hīng, pe̍h-pe̍h lâi hi-sing

 • |請你著原諒,給你小參詳

  請你著原諒 佮你小參詳

  tshiánn lí tio̍h guân-liōng, kah lí sió tsham-siông

 • |珍惜五年的感情

  珍惜五年的感情

  tin-sioh gōo-nî ê kám-tsîng

 • |啊回心轉意,

  啊~回心轉意

  ah~ huê-sim-tsuán-ì

 • |港邊的青紅燈

  港邊的青紅燈

  káng-pinn ê tshinn-âng-ting

 • |哪無你我分不清

  若無你 我分袂清

  nā bô lí, guá hun buē tshing

 • |霓虹燈閃爍的夜景

  霓虹燈閃爍的夜景

  nê-ông-ting siám-sih ê iā-kíng

 • |照下水面陪海影

  照落水面陪海湧

  tsiò lo̍h tsuí-bīn puê hái-íng

 • |港邊思念你無心情

  港邊思念你 無心情

  káng-pinn su-liām lí, bô-sim-tsîng

 • |明明青燈散來看作是紅燈

  明明青燈 煞來看做是紅燈

  bîng-bîng tshinn-ting, suah lâi khuànn-tsuè sī âng-ting

 • |不通哪不通無情

  毋通啦 毋通無情

  m̄-thang--lah, m̄-thang bô-tsîng

 • |你的心肝不通那絕情

  你的心肝 毋通遐絕情

  lí ê sim-kuann, m̄-thang hiah tsua̍t-tsîng

 • |誤會造成不幸,白白來犧牲

  誤會造成不幸 白白來犧牲

  gōo-huē tsō-sîng put-hīng, pe̍h-pe̍h lâi hi-sing

 • |請你著原諒,給你小參詳

  請你著原諒 佮你小參詳

  tshiánn lí tio̍h guân-liōng, kah lí sió tsham-siông

 • |珍惜五年的感情

  珍惜五年的感情

  tin-sioh gōo-nî ê kám-tsîng

 • |啊回心轉意,

  啊~回心轉意

  ah~ huê-sim-tsuán-ì

 • |港邊的青紅燈

  港邊的青紅燈

  káng-pinn ê tshinn-âng-ting

 • |哪無你我分不清

  若無你 我分袂清

  nā bô lí, guá hun buē tshing

 • |不通哪不通無情

  毋通啦 毋通無情

  m̄-thang--lah, m̄-thang bô-tsîng

 • |你的心肝不通那絕情

  你的心肝 毋通遐絕情

  lí ê sim-kuann, m̄-thang hiah tsua̍t-tsîng

 • |誤會造成不幸,白白來犧牲

  誤會造成不幸 白白來犧牲

  gōo-huē tsō-sîng put-hīng, pe̍h-pe̍h lâi hi-sing

 • |請你著原諒,給你小參詳

  請你著原諒 佮你小參詳

  tshiánn lí tio̍h guân-liōng, kah lí sió tsham-siông

 • |珍惜五年的感情

  珍惜五年的感情

  tin-sioh gōo-nî ê kám-tsîng

 • |啊回心轉意,

  啊~回心轉意

  ah~ huê-sim-tsuán-ì

 • |港邊的青紅燈

  港邊的青紅燈

  káng-pinn ê tshinn-âng-ting

 • |哪無你我分不清

  若無你 我分袂清

  nā bô lí, guá hun buē tshing