分享

愛情恰恰

愛情恰恰

愛情恰恰

Ài-tsîng cha-cha

演唱人:陳小雲

作曲人:羅又華

作詞人:陳維祥

全漢編修人: W.b. Chen (30)

全羅編修人: W.b. Chen (30)

 • │繁華的夜都市 燈光閃閃爍

  繁華的夜都市 燈光閃閃爍

  huân-huâ ê iā too-tshī, ting-kng siám-siám-sih

 • │迷人的音樂又響起 引阮想到你

  迷人的音樂又響起 引阮想著你

  bê-lâng ê im-ga̍k iū hiáng khí, ín gún siūnn tio̍h lí

 • .

  .

 • │愛情的恰恰 抹當放沒記

  愛情的赤赤 袂當放袂記

  ài-tsîng ê tshiah-tshiah, bē-tàng pàng-bē-kì

 • │心愛的在叼位

  心愛的佇佗位

  sim-ài--ê tī tó-uī

 • .

  .

 • │想要和你 想要和你 來跳恰恰恰

  想欲佮你 想欲佮你 來跳赤赤赤

  siūnn-beh kah lí, siūnn-beh kah lí, lâi thiàu tshiah-tshiah-tshiah

 • │不知你是 不知你是 走去叼位去

  毋知你是 毋知你是 走對佗位覕

  m̄-tsai lí sī, m̄-tsai lí sī, tsáu tuì tó-uī bih

 • .

  .

 • │啊飲落去飲落去 不通漏氣

  啊~啉落去 啉落去 毋通落氣

  ah~ lim--lo̍h-khì, lim--lo̍h-khì, m̄-thang làu-khuì

 • │跳落去跳落去 大家歡喜

  跳落去 跳落去 逐家歡喜

  thiàu--lo̍h-khì, thiàu--lo̍h-khì, ta̍k-ke huann-hí

 • │手端一杯愛情的酒 要來祝福你

  手捀一杯愛情的酒 欲來祝福你

  tshiú phâng tsi̍t pue ài-tsîng ê tsiú, beh lâi tsiok-hok lí

 • .

  .

 • │愛情的恰恰 糖甘蜜甜

  愛情的赤赤 糖甘蜜甜

  ài-tsîng ê tshiah-tshiah, thn̂g-kam-bi̍t-tinn

 • │可惜身邊的人 不是不是不是你

  可惜身邊的人 毋是毋是 毋是你

  khó-sioh sin-pinn ê lâng, m̄-sī, m̄-sī, m̄-sī lí