分享

心所愛的人

心所愛的人

心所愛的人

Sim sóo-ài ê lâng

演唱人:潘越雲

作曲人:李宗盛

作詞人:林邊

全漢編修人: W.b. Chen (34)

全羅編修人: W.b. Chen (35)

 • │難忘的情 難忘的愛

  難忘的情 難忘的愛

  lân-bōng ê tsîng, lân-bōng ê ài

 • │你是阮心所愛的人

  你是阮心所愛的人

  lí sī gún sim sóo ài ê lâng

 • │你將愛情變做花蕊

  你將愛情變做花蕊

  lí tsiong ài-tsîng piàn-tsuè hue-luí

 • │種滿阮心田

  種滿阮心田

  tsìng muá gún sim-tiân

 • │阮將相思變做天星

  阮將相思變做天星

  gún tsiong siunn-si piàn-tsuè thinn-tshinn

 • │永遠永遠在那閃熠

  永遠永遠佇遐閃爍

  íng-uán íng-uán tī hia siám-sih

 • │雖然未倘甲你做伙一生

  雖然袂當佮你做伙一生

  sui-jiân buē-tàng kah lí tsuè-hué it-sing

 • │你是阮所愛的人

  你是阮所愛的人

  lí sī gún sóo ài ê lâng

 • .

  .

 • │難忘的情 難忘的愛

  難忘的情 難忘的愛

  lân-bōng ê tsîng, lân-bōng ê ài

 • │你是阮心所愛的人

  你是阮心所愛的人

  lí sī gún sim sóo ài ê lâng

 • │你將愛情變做風景

  你將愛情變做風景

  lí tsiong ài-tsîng piàn-tsuè hong-kíng

 • │時常浮在阮眼前

  時常浮在阮眼前

  sî-siông phû tsāi gún gán-tsîng

 • │阮將相思變做時間

  阮將相思變做時間

  gún tsiong siunn-si piàn-tsuè sî-kan

 • │永遠永遠算不完

  永遠永遠算袂完

  íng-uán íng-uán sǹg buē uân

 • │雖然未倘甲你做伙一生

  雖然袂當佮你做伙一生

  sui-jiân buē-tàng kah lí tsuè-hué it-sing

 • │你是阮所愛的人

  你是阮所愛的人

  lí sī gún sóo ài ê lâng