分享

戀戀大員

戀戀大員

戀戀大員

Luān luān Tāi-guân

演唱人:謝銘祐

作曲人:謝銘祐

作詞人:謝銘祐

全漢編修人: W.b. Chen (56)

全羅編修人: W.b. Chen (56)

 • │牽腸掛肚的巷內 風對海中央吹來

  牽腸掛肚的巷內 風對海中央吹來

  khan-tn̂g-kuà-tōo ê hāng-lāi, hong tuì hái tiong-ng tshue lâi

 • │幾痕蚵殼灰 茫霧黃昏的紅磚

  幾痕蚵殼灰 茫霧黃昏的紅磚

  kuí hûn ô-khak-hue, bông-bū hông-hun ê âng-tsng

 • .

  .

 • │伊咧等待啥物人 坐佇椅條頂的夢

  伊咧等待啥物人 坐佇椅條頂的夢

  i leh tán-thāi siánn-mih lâng, tsē tī í-liâu tíng ê bāng

 • │時間搖啊搖 行過有若無

  時間搖啊搖 行過有若無

  sî-kan iô--ah iô, kiânn kuè ū ná bô

 • │若彼束束縛伊 愛人仔的烏頭鬃

  若彼束束縛伊愛人仔的烏頭鬃

  ná hit sok sok-pa̍k i ài-jîn-á ê oo-thâu-tsang

 • .

  .

 • │茫茫的海面東南也西北

  茫茫的海面 東南也西北

  bâng-bâng ê hái-bīn, tang-lâm iā sai-pak

 • │恬恬的港邊春夏又秋冬

  恬恬的港邊 春夏又秋冬

  tiām-tiām ê káng-pinn, tshun-hā iū tshiu-tang

 • │迎來送往的船隻 換新棄舊的身影

  迎來送往的船隻 換新棄舊的身影

  ngiâ-lâi-sàng-óng ê tsûn-tsiah, uānn-sin-khì-kū ê sin-iánn

 • │陪伊 渺渺的向望

  陪伊渺渺的向望

  puê i biáu-biáu ê ǹg-bāng

 • .

  .

 • │思念是唱未完的一首歌

  思念是唱袂完的一首歌

  su-liām sī tshiùnn buē uân ê tsi̍t-siú kua

 • │踅佇咧毋出聲的熱蘭遮

  踅佇咧毋出聲的熱蘭遮

  se̍h tī-leh m̄ tshut-siann ê Jia̍t-lân-jia

 • │歌唸啊唸成詩 伊等啊等成癡

  歌唸啊唸成詩 伊等啊等成痴

  kua liām--ah liām sîng si, i tán--ah tán sîng tshi

 • │海風

  海風

  hái-hong

 • │吹來 吹來 吹來

  吹來 吹來 吹來

  tshue lâi, tshue lâi, tshue lâi

 • .

  .

 • │茫茫的海面東南也西北

  茫茫的海面 東南也西北

  bâng-bâng ê hái-bīn, tang-lâm iā sai-pak

 • │恬恬的港邊春夏又秋冬

  恬恬的港邊 春夏又秋冬

  tiām-tiām ê káng-pinn, tshun-hā iū tshiu-tang

 • │迎來送往的船隻 換新棄舊的身影

  迎來送往的船隻 換新棄舊的身影

  ngiâ-lâi-sàng-óng ê tsûn-tsiah, uānn-sin-khì-kū ê sin-iánn

 • │陪伊 渺渺的向望

  陪伊渺渺的向望

  puê i biáu-biáu ê ǹg-bāng

 • .

  .

 • │思念是唱未完的一首歌

  思念是唱袂完的一首歌

  su-liām sī tshiùnn buē uân ê tsi̍t-siú kua

 • │踅佇咧毋出聲的熱蘭遮

  踅佇咧毋出聲的熱蘭遮

  se̍h tī-leh m̄ tshut-siann ê Jia̍t-lân-jia

 • │歌唸啊唸成詩 伊等啊等成癡

  歌唸啊唸成詩 伊等啊等成痴

  kua liām--ah liām sîng si, i tán--ah tán sîng tshi

 • .

  .

 • │牽腸掛肚的巷內 風對海中央吹來

  牽腸掛肚的巷內 風對海中央吹來

  khan-tn̂g-kuà-tōo ê hāng-lāi, hong tuì hái tiong-ng tshue lâi