分享

空襲警報

空襲警報

空襲警報

khong si̍p kíng pò

演唱人:伍佰

作曲人:伍佰

作詞人:伍佰

全漢編修人: W.b. Chen (56)

全羅編修人: W.b. Chen (56) 蔡雅菁 (3)

 • |阮阿公空襲的時早就已經跋落山跤

  阮阿公空襲的時 早就已經跋落山跤

  guán a-kong khong-si̍p ê sî, tsá tō í-king pua̍h-lo̍h suann-kha

 • |阮阿媽的豬牢予伊燒甲臭火焦

  阮阿媽的豬牢 予怹燒甲臭火焦

  guán a-má ê ti-tiâu. hōo in sio-kah tshàu-hué-ta

 • |阮阿爸上班的糖廠去予掃甲一空一隙

  阮阿爸上班的糖廠 去予掃甲一空一隙

  guán a-pah siōng-pan ê thn̂g-tshiúnn, khì hōo sàu-kah tsi̍t-khang tsi̍t-khiah

 • |作田的攏嘛走去覕佇樹仔跤

  做田的攏嘛走去覕佇樹仔跤

  tsò-tshân--ê, lóng-mā tsáu-khì bih tī tshiū-á-kha

 • .

  .

 • |飛行機若來你就趴落爛溝仔抑是塗跤

  飛行機若來 你就仆落去爛溝仔抑是塗跤

  pue-lîng-ki nā lâi, lí tō phak lo̍h-khì nuā-kau-á ia̍h-sī thôo-kha

 • |阮厝邊有人袂赴去予彈到跤

  阮厝邊有人袂赴 去予彈著跤

  guán tshù-pinn ū-lâng bē hù, khì hōo tuânn tio̍h kha

 • |飛行機飛來的時sńg-sńg叫是有夠大聲

  飛行機飛來的時 sǹg-sǹg叫 是有夠大聲

  hue-lîng-ki pue lâi ê sî, sǹg-sǹg kiò, sī ū-kàu tuā-siann

 • |你遠遠無見人是已經就知影

  你遠遠無看著人 是已經就知影

  lí hn̄g-hn̄g bô khuànn tio̍h lâng, sī í-king tō tsai-iánn

 • .

  .

 • |啊~~~這款的代誌

  啊~這款的代誌

  ah~ tsit khuán ê tāi-tsì

 • |啊~~~學校攏無提

  啊~學校攏無提

  ah~ ha̍k-hāu lóng bô thî

 • |啊~~~彼當時哪遮爾神祕(未來嘛是非常神祕)

  啊~彼當陣仔遮爾神祕(未來嘛是非常神祕)

  ah~ hit-tang-tsūn-á tsiah-nī sîn-pì (bī-lâi mā sī-hui tshiâng sîn-pì)

 • .

  .

 • |聽說是美軍欲來炸台灣的日本兵仔

  聽講是美軍欲來炸臺灣的日本兵仔

  thiann-kóng sī Bí-kun beh lâi tsà Tâi-uân ê ji̍t-pún ping-á

 • |聽說咱攏總唱著日本的軍歌

  聽講咱攏總唱著日本的軍歌

  thiann-kóng lán lóng-tsóng tshiùnn tio̍h Ji̍t-pún ê kun kua

 • |聽說咱著愛交出鋤頭跤刀 參lô-lái-bà

  聽講咱著愛交出鋤頭鉸刀參loo-lài-bah

  thiann-kóng lán to̍h-ài kau tshut tî-thâu ka-to tsham loo-lài-bah

 • |說戰爭是保護咱家己的國家

  講戰爭是欲保護咱家己的國家

  kóng tsiàn-tsing sī beh pó-hōo lán ka-kī ê kok-ka

 • .

  .

 • |酸酸喲喲酸喲喲

  酸酸喲喲 酸喲喲

  sng-sng iō-iō, sng iō-iō

 • |囡仔時的 Radio 攏聽會著

  囡仔時的 la-ji-ooh 攏聽會著

  gín-á sî ê la-ji-ooh lóng thiann ē tio̍h

 • |對你的了解哪遮爾少

  對你的了解 哪遮爾少

  tuì lí ê liáu-kái, ná tsiah-nī tsió

 • |歷史的傷害閣有影毋是凊彩

  歷史的傷害 閣有影毋是凊彩

  li̍k-sú ê siong-hāi, koh ū-iánn m̄-sī tshìn-tshái

 • .

  .

 • |自開始我攏當做是阮阿爸佇講詼諧

  自開始我攏當做是 阮阿爸咧講的詼諧

  tsū khai-sí guá lóng tòng-tsò sī, guán a-pah leh kóng ê khue hâi

 • |自開始毋知咱過去有遮濟的目屎

  自開始毋知 咱過去有遮濟的目屎

  tsū khai-sí m̄-tsai, lán kuè-khì ū tsia tsē ê ba̍k-sái

 • |現此時咱是生活佇咧無仝的世界

  現此時咱是生活 佇咧無仝的世界

  hiān-tshú-sî lán sī sing-ua̍h, tī-leh bô-kāng ê sè-kài

 • |毋知影飛行機當時會閣來

  毋知影飛行機 當時會閣來

  m̄ tsai-iánn pue-lîng-ki, tang-sî ē koh lâi