分享

風颱心情

風颱心情

風颱心情

Hong-thai sim-tsîng

演唱人:伍佰

作曲人:伍佰

作詞人:伍佰

全漢編修人: W.b. Chen (64)

全羅編修人: W.b. Chen (65)

 • |青春的一切 攏竟然是完全的思念

  青春的一切 攏竟然是完全的思念

  tshing-tshun ê it-tshè, lóng kìng-jiân sī uân-tsuân ê su-liām

 • |妳是日時喝的水妳 是我暗時作的夢

  你是日時啉的水 你是我暗時做的夢

  lí sī ji̍t--sî lim ê tsuí, lí sī guá àm-sî tsò ê bāng

 • |戀愛的主題 不一定是離合甲悲歡

  戀愛的主題 無一定是離合佮悲歡

  luân-ài ê tsú-tê, bô-it-tīng sī lī-ha̍p kah pi-huan

 • |也有永遠的戀情甲 永遠相愛的兩個人

  嘛有永遠的戀情 佮永遠相愛的兩个人

  mā ū íng-uán ê luân-tsîng, kah íng-uán siong-ài ê nn̄g-ê lâng

 • .

  .

 • |我嘛有想過 妳我不是完全沒希望

  我嘛有想過 你我毋是完全無希望

  guá mā ū siūnn--kuè, lí guá m̄-sī uân-tsuân bô hi-bāng

 • |我是水底的石頭妳 是月藏在雲中間

  我是水底的石頭 你是月 藏佇雲中間

  guá sī tsuí-té ê tsio̍h-thâu, lí sī gue̍h, tshàng tī hûn tiong-kan

 • |想要來挽回 對妳說出完全的抱歉

  想欲來挽回 對你講出完全的抱歉

  siūnn-beh lâi bán-huê, tuì lí kóng tshut uân-tsuân ê phō-khiàm

 • |一定是我來誤解妳一 定不是妳欲要一個人

  一定是我來誤解你 一定毋是你欲愛一个人

  it-tīng sī guá lâi gōo-kái lí,it-tīng m̄-sī lí beh-ài tsi̍t-ê-lâng

 • .

  .

 • |是妳的風颱心情 好壞不定 話講顛倒反

  是你的風颱心情 好䆀無定 話講顛倒反

  sī lí ê hong-thai sim-tsîng, hó bái bô-tīng, uē kóng tian-tò-píng

 • |說你要來離開我結 果是欲要我隨妳行

  講你欲來離開我 結果是欲愛我綴你行

  kóng lí beh lâi lī-khui guá, kiat-kó sī beh-ài guá tuè lí kiânn

 • |是妳的風颱心情 好壞不定 我又沒耐心

  是你的風颱心情 好䆀無定 我閣無耐心

  sī lí ê hong-thai sim-tsîng, hó bái bô-tīng, guá koh bô nāi-sim

 • |我是一個大憨人代 誌未凍想到這多項

  我是一个大戇人 代誌袂當想著遮濟項

  guá sī tsi̍t-ê tuā gōng-lâng, tāi-tsì buē-tàng siūnn tio̍h tsiah tsē hāng

 • |安呢對妳來表白 甘是太超過 若是沒超過

  按呢對你來表白 敢是傷超過 若是無超過

  án-ne tuì lí lâi piáu-pe̍h, kám-sī siunn tshiau-kuè, nā-sī bô tshiau-kuè

 • |跟我說妳到底在佗

  共我講你到底佇佗

  kā guá kóng lí tàu-té tī tueh

 • .

  .

 • |我嘛有想過 妳我不是完全沒希望

  我嘛有想過 你我毋是完全無希望

  guá mā ū siūnn kuè, lí guá m̄-sī uân-tsuân bô hi-bāng

 • |雖然緣份已經盡 對你的愛 如今續未完

  雖然緣份已經盡 對你的愛 如今紲袂完

  sui-jiân iân-hūn í-king tsīn, tuì lí ê ài, jû-kim suà buē uân

 • .

  .

 • |想要來挽回 對你說出完全的抱歉

  想欲來挽回 對你講出完全的抱歉

  siūnn-beh lâi bán-huê, tuì lí kóng tshut uân-tsuân ê phō-khiàm

 • |只是時間過這久妳 可能也熟悉到別人

  只是時間過遮久 你可能也熟似著別人

  tsí-sī sî-kan kuè tsiah kú, lí khó-lîng iā si̍k-sāi tio̍h pa̍t-lâng

 • .

  .

 • |是妳的風颱心情 好壞不定 話講顛倒反

  是你的風颱心情 好䆀無定 話講顛倒反

  sī lí ê hong-thai sim-tsîng, hó bái bô-tīng, uē kóng tian-tò-píng

 • |說你要來離開我結 果是欲要我隨妳行

  講你欲來離開我 結果是欲愛我綴你行

  kóng lí beh lâi lī-khui guá, kiat-kó sī beh-ài guá tuè lí kiânn

 • |是妳的風颱心情 好壞不定 我又沒耐心

  是你的風颱心情 好䆀無定 我閣無耐心

  sī lí ê hong-thai sim-tsîng, hó bái bô-tīng, guá koh bô nāi-sim

 • |我是一個大憨人代 誌未凍想到這多項

  我是一个大戇人 代誌袂當想著遮濟項

  guá sī tsi̍t-ê tuā gōng-lâng, tāi-tsì buē-tàng siūnn tio̍h tsiah tsē hāng

 • |安呢對妳來表白 甘是太超過 若是沒超過

  按呢對你來表白 敢是傷超過 若是無超過

  án-ne tuì lí lâi piáu-pe̍h, kám-sī siunn tshiau-kuè, nā-sī bô tshiau-kuè

 • |跟我說妳到底在佗

  共我講你到底佇佗

  kā guá kóng lí tàu-té tī tueh

 • .

  .

 • |安呢對妳來表白 甘是太超過 若是太超過

  按呢對你來表白 敢是傷超過 若是傷超過

  án-ne tuì lí lâi piáu-pe̍h, kám-sī siunn tshiau-kuè, nā-sī siunn tshiau-kuè

 • |莫怪講你會來甲我切

  莫怪講你會來佮我扯

  bo̍k-kuài-kóng lí ē lâi kah guá tshé