分享

台灣製造

台灣製造

台灣製造

Tâi-uân tsè-tsō

演唱人:伍佰

作曲人:伍佰

作詞人:伍佰

全漢編修人: W.b. Chen (76) 蔡雅菁 (1)

全羅編修人: W.b. Chen (76)

 • |你引擎日本來 韓德魯德國來

  你引擎日本來 ha̋n-tóo-luh德國來

  lí e̋n-jín Ji̍t-pún lâi, ha̋n-tóo-luh Tik-kok lâi

 • |玻璃唯南非來 阿拉伯石油來

  玻璃對南非來 阿拉伯石油來

  po-lê uì Lâm-hui lâi, A-la-pik tsio̍h-iû lâi

 • |塑膠是漳州做 車體唯美國買

  塑膠是漳州做 車體對美國買

  sok-ka sī Tsiang-tsiu tsuè, tshia-thé tuì Bí-kok bé

 • |攏乎咱摻摻做伙 嘿咻嘿咻每台攏是

  攏予咱濫濫做伙 Heh-siooh, Heh-siooh 逐台攏是

  lóng hōo lán lām-lām tsò-hué, heh-siooh heh-siooh ta̍k tâi lóng-sī

 • |台灣製造 台灣製造

  臺灣製造 臺灣製造

  Tâi-uân tsè-tsō, Tâi-uân tsè-tsō

 • |隨人照號 台灣製造

  隨人照號 臺灣製造

  suî lâng tsiàu hō, Tâi-uân tsè-tsō

 • .

  .

 • |鋼板羅西亞來 義大利太魯來

  鋼枋露西亞來 意大利thài-luh來

  kǹg-pang Lōo-se-a lâi, Ì-tá-lih thài-luh--lâi

 • |加拿大木材來 澳洲的石啊來

  加拿大木材來 澳洲的石仔來

  Ka-ná-tah bo̍k-tsâi lâi, Ò-tsiu ê tsio̍h-á lâi

 • |荷蘭的紅毛土 磚仔用台南土

  荷蘭的紅毛塗 磚仔用臺南塗

  Hô-lân ê âng-mn̂g-thôo, tsng-á iōng Tâi-lâm thôo

 • |攏乎咱摻摻做伙 嘿咻嘿咻每間攏是

  攏予咱濫濫做伙 Heh-siooh Heh-siooh逐間攏是

  lóng hōo lán lām-lām tsò-hué, heh-siooh heh-siooh ta̍k king lóng-sī

 • |台灣製造 台灣製造

  臺灣製造 臺灣製造

  Tâi-uân tsè-tsō, Tâi-uân tsè-tsō

 • |隨人照號 台灣製造

  隨人照號 臺灣製造

  suî lâng tsiàu hō, Tâi-uân tsè-tsō

 • .

  .

 • |客話唯中原來 台語唯福建來

  客話對中原來 臺語對福建來

  Kheh-uē uì Tiong-guân lâi, Tâi-gí uì Hok-kiàn lâi

 • |那魯啊依啊灣嘟用來唱歌是嘛真精彩

  那魯啊咿啊灣哆 用來唱歌是嘛真精彩

  Ná-luh-ah-i-ah-uan-tooh, iōng-lâi tshiùnn-kua sī mā tsin tsing-tshái

 • |國語是北京話 最近越南嘛有來

  國語是北京話 最近越南嘛有來

  Kok-gí sī Pak-kiann-uē, tsuè-kīn Ua̍t-lâm mā ū lâi

 • |攏乎咱摻摻做伙 嘿咻嘿咻人人攏是

  攏予咱濫濫做伙 Heh-siooh Heh-siooh人人攏是

  lóng hōo lán lām-lām tsò-hué, heh-siooh heh-siooh lâng-lâng lóng-sī

 • .

  .

 • |台灣製造 台灣製造

  臺灣製造 臺灣製造

  Tâi-uân tsè-tsō, Tâi-uân tsè-tsō

 • |台灣製造 台灣製造

  臺灣製造 臺灣製造

  Tâi-uân tsè-tsō, Tâi-uân tsè-tsō

 • |攏總是台灣製造 台灣製造

  臺灣製造 攏總是臺灣製造

  lóng-tsóng sī Tâi-uân tsè-tsō, Tâi-uân tsè-tsō

 • |隨人照號 台灣製造

  隨人照號 臺灣製造

  suî lâng tsiàu hō, Tâi-uân tsè-tsō

 • .

  .

 • |喝著一杯甘甜水 水落烏雲黃昏詩

  啉著一杯甘甜水 水落烏雲黃昏時

  lim tio̍h tsi̍t-pue kam-tinn tsuí, tsuí lo̍h oo-hûn hông-hun sî

 • |風吹雲來對天邊 天闊四海是滿滿是

  風吹雲來對天邊 天闊四海是滿滿是

  hong tshue hûn lâi tuì thinn-pinn, thinn khuah sù-hái sī muá-muá-sī

 • |成敗 亦原在 同根樹 偃未來

  成敗猶原在 同根樹 偃袂來

  sîng-pāi iáu guân-tsāi, tông-kin tshiū, ián buē lâi

 • |試看麥 發功你著知

  試看覓 發功你就知

  tshì-khuànn-māi, huat-kong lí tō tsai

 • .

  .

 • |台灣製造 台灣製造

  臺灣製造 臺灣製造

  Tâi-uân tsè-tsō, Tâi-uân tsè-tsō

 • |台灣製造 台灣製造

  臺灣製造 臺灣製造

  Tâi-uân tsè-tsō, Tâi-uân tsè-tsō

 • |攏總是台灣製造 台灣製造

  臺灣製造 攏總是臺灣製造

  lóng-tsóng sī Tâi-uân tsè-tsō, Tâi-uân tsè-tsō

 • |隨人照號 台灣製造

  隨人照號 臺灣製造

  suî lâng tsiàu hō, Tâi-uân tsè-tsō

 • .

  .

 • |台南製造 高雄製造

  臺南製造 高雄製造

  Tâi-lâm tsè-tsō, Ko-hiông tsè-tsō

 • |屏東製造 南投製造

  屏東製造 南投製造

  Pîn-tong tsè-tsō, Lâm-tâu tsè-tsō

 • |台北製造 澎湖製造

  臺北製造 澎湖製造

  Tâi-pak tsè-tsō, Phênn-ôo tsè-tsō

 • |攏總是台灣製造 台灣製造

  攏總是臺灣製造 臺灣製造

  lóng-tsóng sī Tâi-uân tsè-tsō, Tâi-uân tsè-tsō