分享

樹枝孤鳥

樹枝孤鳥

樹枝孤鳥

tshiū ki koo tsiáu

演唱人:伍佰

作曲人:伍佰

作詞人:伍佰

全漢編修人: W.b. Chen (70)

全羅編修人: W.b. Chen (70)

 • |愛人妳是在佗位 

  愛人你是佇佗位

  ài-jîn, lí sī tī tó-uī

 • |無留著批信 

  無留著批信

  bô lâu tio̍h phue-sìn

 • |無留半個字

  無留半个字

  bô lâu puànn-ê jī

 • |啊~愛人無見妳的面 

  啊~愛人 無見你的面

  ah~ ài-jîn, bô kìnn lí ê bīn

 • |親像風在透 

  親像風咧透

  tshin-tshiūnn hong teh thàu

 • |親像針在偎

  親像針咧揻

  tshin-tshiūnn tsiam teh ui

 • .

  .

 • |為何 堂堂男兒 無路用 心肝全碎 太倔強

  為何堂堂男兒 (無路用) 心肝齊碎 (傷倔強)

  uī-hô tông-tông lâm-jî (bô-lōo-iōng) sim-kuann tsiâu tshuì (siunn ku̍t-kiông)

 • |欺騙著我 著呢熊 癡情花啊

  欺騙著我 (遮爾雄) 痴情花啊

  khi-phiàn tio̍h guá (tsiah-nī hiông) tshi-tsîng-hue--ah

 • .

  .

 • |愛人妳是去佗位 

  愛人 你是去佗位

  ài-jîn, lí sī khì tó-uī

 • |無代念我情 

  無帶念我情

  bô tài-liām guá tsîng

 • |無代念我意

  無帶念我意

  bô tài-liām guá ì

 • |啊~愛人想妳的香味 

  啊~愛人 想你的芳味

  ah~ ài-jîn, siūnn lí ê phang-bī

 • |望妳快回頭 

  望你緊回頭

  bāng lí kín huê-thâu

 • |轉來阮身邊

  轉來阮身邊

  tńg-lâi gún sin-pinn

 • .

  .

 • |為何 堂堂男兒 無路用 心肝全碎 太倔強

  為何堂堂男兒 (無路用) 心肝齊碎 (傷倔強)

  uī-hô tông-tông lâm-jî (bô-lōo-iōng) sim-kuann tsiâu tshuì (siunn ku̍t-kiông)

 • |欺騙著我 著呢熊 癡情花啊

  欺騙著我 (遮爾雄) 痴情花啊

  khi-phiàn tio̍h guá (tsiah-nī hiông) tshi-tsîng-hue--ah

 • .

  .

 • |愛人妳哪這酷刑 無采我在撞 心情隴未清

  愛人 你哪遮酷刑 無彩我咧傱 心情攏袂清

  ài-jîn, lí ná tsiah khok-hîng, bô-tshái guá teh tsông, sim-tsîng lóng buē tshing

 • |啊~我無法度瘋瘋活下去 無妳我會空 無妳我會死

  啊~我無法度 痟痟活落去 無你我會悾 無你我會死

  ah~ guá bô-huat-tōo, siáu-siáu ua̍h--lo̍h-khì, bô lí guá ē khong, bô lí guá ē sí

 • .

  .

 • |為何 堂堂男兒 無路用 心肝全碎 太倔強

  為何堂堂男兒 (無路用) 心肝齊碎 (傷倔強)

  uī-hô tông-tông lâm-jî (bô-lōo-iōng) sim-kuann tsiâu tshuì (siunn ku̍t-kiông)

 • |欺騙著我 戲弄著我 著呢熊 憨憨轉啊

  戲弄著我 (遮爾雄) 戇戇踅啊

  hì-lāng tio̍h guá (tsiah-nī hiông) gōng-gōng se̍h--ah

 • .

  .

 • |樹枝孤鳥

  樹枝孤鳥

  tshiū-ki koo-tsiáu

 • |樹枝孤鳥

  樹枝孤鳥

  tshiū-ki koo-tsiáu

 • |樹枝孤鳥

  樹枝孤鳥

  tshiū-ki koo-tsiáu

 • |樹枝孤鳥

  樹枝孤鳥

  tshiū-ki koo-tsiáu

 • |偷偷在哭

  偷偷咧吼

  thau-thau teh háu

 • .

  .

 • |堂堂男兒 心肝全碎 欺騙著我 癡情花啊

  堂堂男兒 心肝齊碎 欺騙著我 痴情花啊

  tông-tông lâm-jî, sim-kuann tsiâu tshuì, khi-phiàn tio̍h guá, tshi-tsîng-hue--ah

 • .

  .

 • |我哪會安呢生

  我哪會按呢生

  guá ná-ē án-ne-senn