分享

愛我你會死

愛我你會死

愛我你會死

Ài guá lí ē sí

演唱人:董事長樂團

作曲人:吳永吉

作詞人:吳永吉

全漢編修人: W.b. Chen (82)

全羅編修人: W.b. Chen (82)

 • |最後一支菸 我就欲來離開

  最後一枝薰 我就欲來離開

  tsuè-āu tsi̍t ki hun, guá tiō beh lâi lī-khui

 • |七逃無了時 幸福是啥滋味

  𨑨迌無了時 幸福是啥滋味

  tshit-thô bô-liáu-sî, hīng-hok sī siánn tsu-bī

 • .

  .

 • |我嘸是無愛你 看抉到甲己

  我毋是無愛你 看袂著家己

  guá m̄-sī bô-ài lí, khuànn bē tio̍h ka-kī

 • |放蕩的過去 漂泊算啥咪

  放蕩的過去 漂泊算啥物

  hòng-tōng ê kuè-khì, phiau-po̍k sǹg siánn-mih

 • |茫茫渺渺啊 未來佇叨位

  茫茫渺渺啊 未來佇佗位

  bông-bông biáu-biáu--ah, bī-lâi tī tó-uī

 • .

  .

 • |愛我你會死 青春無值錢

  愛我你會死 青春無值錢

  ài guá lí ē sí, tshing-tshun bô ta̍t-tsînn

 • |看抉到天光 咱攏是黑暗眠

  看袂著天光 咱攏是烏暗暝

  khuànn buē tio̍h thinn-kng, lán lóng-sī oo-àm-mî

 • |甲意你的香味 麥問我為啥咪

  佮意你的芳味 莫問我為啥物

  kah-ì lí ê phang-bī, mài mn̄g guá uī-siánn-mih

 • |愛我你會死 青春無值錢

  愛我你會死 青春無值錢

  ài guá lí ē sí, tshing-tshun bô ta̍t-tsînn

 • |風中的蠟燭 捧佇啥的手

  風中的蠟燭 捀佇誰的手

  hong-tiong ê la̍h-tsik, phâng tī siâng ê tshiú

 • |習慣這個氣味 就要笑笑乎伊去

  習慣這个氣味 著愛笑笑予伊去

  si̍p-kuàn tsit-ê khì-bī, tio̍h-ài tshiò-tshiò hōo i khì

 • |後世人再提起

  後世人才提起

  āu-sì-lâng tsiah thê-khí

 • .

  .

 • |最後一支菸 咱就要來離開

  最後一枝薰 咱著愛來離開

  tsuè-āu tsi̍t ki hun, lán tio̍h-ài lâi lī-khui

 • |七逃無了時 幸福是啥滋味

  𨑨迌無了時 幸福是啥滋味

  tshit-thô bô-liáu-sî, hīng-hok sī siánn tsu-bī

 • .

  .

 • |愛我你會死 青春無值錢

  愛我你會死 青春無值錢

  ài guá lí ē sí, tshing-tshun bô ta̍t-tsînn

 • |看抉到天光 咱攏是黑暗眠

  看袂著天光 咱攏是烏暗暝

  khuànn buē tio̍h thinn-kng, lán lóng-sī oo-àm-mî

 • |甲意你的香味 麥問我為啥咪

  佮意你的芳味 莫問我為啥物

  kah-ì lí ê phang-bī, mài mn̄g guá uī-siánn-mih

 • |愛我你會死 青春無值錢

  愛我你會死 青春無值錢

  ài guá lí ē sí, tshing-tshun bô ta̍t-tsînn

 • |風中的蠟燭 捧佇啥的手

  風中的蠟燭 捀佇誰的手

  hong-tiong ê la̍h-tsik, phâng tī siâng ê tshiú

 • |習慣這個氣味 就要笑笑乎伊去

  習慣這个氣味 著愛笑笑予伊去

  si̍p-kuàn tsit-ê khì-bī, tio̍h-ài tshiò-tshiò hōo i khì

 • |後世人再提起

  後世人才提起

  āu-sì-lâng tsiah thê-khí

 • .

  .

 • |藏底我心內暗款的 彼句話

  藏佇我心內暗崁的彼句話

  tshàng tī guá sim-lāi àm-khàm ê hit kù uē

 • |攏無機會 對你坦白 對你來解釋

  攏無機會 對你坦白 對你來解說

  lóng bô ki-huē, tuì lí thán-pe̍h, tuì lí lâi kái-sueh

 • |我就是 一個無情無義 無血無目屎

  我就是一个無情無義 無血無目屎

  guá tiō-sī tsi̍t-ê bô-tsîng bô-gī, bô hueh bô ba̍k-sái

 • |亡命的人

  亡命的人

  bông-miā ê lâng

 • |我嘛知 社會黑暗兄弟無情 路歹行

  我嘛知社會烏暗 兄弟無情 路歹行

  guá mā tsai siā-huē oo-àm, hiann-tī bô-tsîng, lōo pháinn-kiânn

 • |七逃人的運命 本來就是底賭命

  𨑨迌人的運命 本來就是咧賭命

  tshit-thô-lâng ê ūn-miā, pún-lâi tiō-sī teh tóo miā

 • |我恨我甲己 愛你永遠抹快活

  我恨我家己 愛你永遠袂快活

  guá hūn guá ka-kī, ài lí íng-uán buē khuìnn-ua̍h

 • .

  .

 • |愛我你會死 青春無值錢

  愛我你會死 青春無值錢

  ài guá lí ē sí, tshing-tshun bô ta̍t-tsînn

 • |看抉到天光 咱攏是黑暗眠

  看袂著天光 咱攏是烏暗暝

  khuànn buē tio̍h thinn-kng, lán lóng-sī oo-àm-mî

 • |甲意你的香味 麥問我為啥咪

  佮意你的芳味 莫問我為啥物

  kah-ì lí ê phang-bī, mài mn̄g guá uī-siánn-mih

 • |愛我你會死 青春無值錢

  愛我你會死 青春無值錢

  ài guá lí ē sí, tshing-tshun bô ta̍t-tsînn

 • |風中的蠟燭 捧佇啥的手

  風中的蠟燭 捀佇誰的手

  hong-tiong ê la̍h-tsik, phâng tī siâng ê tshiú

 • |習慣這個氣味 就要笑笑乎伊去

  習慣這个氣味 著愛笑笑予伊去

  si̍p-kuàn tsit-ê khì-bī, tio̍h-ài tshiò-tshiò hōo i khì

 • |後世人再提起

  後世人才提起

  āu-sì-lâng tsiah thê-khí