分享

一幕一幕

一幕一幕

一幕一幕

Tsi̍t-bōo tsi̍t-bōo

演唱人:農村武裝青年

作曲人:江育達

作詞人:江育達

全漢編修人: W.b. Chen (72)

全羅編修人: W.b. Chen (72) (1)

 • │青春的風景 一幕一幕

  青春的風景一幕一幕

  tshing-tshun ê hong-kíng tsi̍t-bōo tsi̍t-bōo

 • │面前吹來一陣清香的風

  面前吹來一陣清芳的風

  bīn-tsîng tshue lâi tsi̍t-tsūn tshing-phang ê hong

 • │牽起你的手 嘴念囝仔歌

  牽起你的手 喙唸囡仔歌

  khan-khí lí ê tshiú, tshuì liām gín-á-kua

 • │脫赤腳來散步 吹著稻仔香的風

  褪赤跤來散步 吹著稻仔芳的風

  thǹg-tshiah-kha lâi sàn-pōo, tshue tio̍h tiū-á-phang ê hong

 • .

  .

 • │禮拜三下埔 是囝仔的天空

  禮拜三的下晡 是囡仔的天空

  lé-pài-sann ê ē-poo, sī gín-á ê thinn-khong

 • │作伙來七逃 控番薯摳

  做伙來𨑨迌 炕番薯箍

  tsò-hué lâi tshit-thô, khòng han-tsî-khoo

 • │溪水冷吱吱 心涼脾透開

  溪水冷吱吱 心涼脾敨開

  khe-tsuí líng-ki-ki, sim liâng pî tháu-khui

 • │摺好一隻紙船仔 放在溪裡流向大海

  拗好一隻紙船仔 囥落溪底流向大海

  áu hó tsi̍t-tsiah tsuá-tsûn-á, khǹg lo̍h khe-té lâu-hiòng tuā-hái

 • .

  .

 • │阮故鄉的美麗

  阮故鄉的美麗

  gún kòo-hiong ê bí-lē

 • │青青的菜瓜和黃黃的花

  青青的菜瓜佮黃黃的花

  tshinn-tshinn ê tshài-kue kah n̂g-n̂g ê hue

 • │惦在他鄉打拼的我

  踮在他鄉拍拚的我

  tiàm-tsāi thann-hiong phah-piànn ê guá

 • │思念厝內 辛苦的阿母

  思念厝內辛苦的阿母

  su-liām tshù-lāi sin-khóo ê a-bú

 • .

  .

 • │故鄉寫來一張思念的批

  故鄉寫來一張思念的批

  kòo-hiong siá lâi tsi̍t-tiunn su-liām ê phue

 • │帶著一朵黃黃的菜瓜花

  帶著一蕊黃黃的菜瓜花

  tuà-tio̍h tsi̍t-luí n̂g-n̂g ê tshài-kue hue

 • │阿母望阮頭路順遂

  阿母望阮來頭路順遂

  a-bú bāng gún lâi thâu-lōo sūn-suē

 • │去媽祖婆那 替我求一個 平安火

  去媽祖婆遐 替阮求一个平安火

  khì Má-tsóo-pô hia, thè gún kiû tsi̍t-ê pîng-an-hué

 • .

  .

 • │阮故鄉的美麗

  阮故鄉的美麗

  gún kòo-hiong ê bí-lē

 • │青青的菜瓜和黃黃的花

  青青的菜瓜佮黃黃的花

  tshinn-tshinn ê tshài-kue kah n̂g-n̂g ê hue

 • │惦在他鄉 打拼的我

  踮在他鄉拍拚的我

  tiàm-tsāi thann-hiong phah-piànn ê guá

 • │思念厝內 辛苦的阿母

  思念厝內辛苦的阿母

  su-liām tshù-lāi sin-khóo ê a-bú

 • .

  .

 • │西北雨 直直落

  西北雨直直落

  sai-pak-hōo ti̍t-ti̍t lo̍h

 • │鯽仔魚 欲娶某

  鯽仔魚欲娶某

  tsit-á-hî beh tshuā-bóo

 • │鮕鮐兄 拍鑼鼓

  鮕鮘兄拍鑼鼓

  koo-tai-hiann phah lô-kóo

 • │媒人婆仔 土虱嫂

  媒人婆土虱嫂

  muî-lâng-pô thóo-sat-só

 • .

  .

 • │青春的風景 一幕一幕

  青春的風景一幕一幕

  tshing-tshun ê hong-kíng tsi̍t-bōo tsi̍t-bōo

 • │面前吹來一陣清香的風

  面前吹來一陣清芳的風

  bīn-tsîng tshue lâi tsi̍t-tsūn tshing-phang ê hong

 • │牽起你的手 嘴念囝仔歌

  牽起你的手 喙唸囡仔歌

  khan-khí lí ê tshiú, tshuì liām gín-á-kua

 • │脫赤腳來散步

  褪赤跤來散步

  thǹg-tshiah-kha lâi sàn-pōo

 • │卻聞不到稻仔香的風

  煞鼻無稻仔芳的風

  suah phīnn bô tiū-á-phang ê hong

 • │阮找無囝仔時袸的幸福

  阮揣無囡仔時陣的幸福

  gún tshuē-bô gín-á sî-tsūn ê hīng-hok