分享

未來之光

未來之光

未來之光

Bī-lâi tsi kng

演唱人:農村武裝青年

作曲人:江育達

作詞人:江育達

全漢編修人: W.b. Chen (52)

全羅編修人: W.b. Chen (52)

 • │囝仔你有聽到恐懼的聲 是社會吵鬧 紛亂的聲

  囡仔你有聽著驚惶的聲 是社會吵鬧紛亂的聲

  gín-á lí ū thiann-tio̍h kiann-hiânn ê siann, sī siā-huē tsháu-nāu hun-luān ê siann

 • │不管你的耳朵是要聽還不聽 每天不斷充滿暴力的聲

  毋管你的耳仔是欲聽抑毋聽 每工不斷充滿暴力的聲

  m̄-kuán lí ê hīnn-á sī beh thiann ia̍h m̄-thiann, muí-kang put-tuān tshiong-buán pō-li̍k ê siann

 • .

  .

 • │我要來對你們說一聲抱歉 讓你們來聽見無奈的聲

  我欲來對恁講一聲抱歉 予恁來聽見無奈的聲

  guá beh lâi tuì lín kóng tsi̍t-siann phō-khiàm, hōo lín lâi thiann-kìnn, bô-nāi ê siann

 • │我會牽起你的雙手 走在頭前 陪你作伙走

  我會牽起你的雙手 行佇頭前 陪你做伙行

  guá ē khan-khí lí ê siang-tshiú, kiânn tī thâu-tsîng, puê lí tsò-hué kiânn

 • .

  .

 • │望你們可以有善良的心 望你們可以有正義的聲

  望恁會當有善良的心 望恁會當有正義的聲

  bāng lín ē-tàng ū siān-liông ê sim, bāng lín ē-tàng ū tsìng-gī ê siann

 • │望你們可以慈悲為懷 望你們可以是非分明

  望恁會當慈悲為懷 望恁會當是非分明

  bāng lín ē-tàng tsû-pi uī huâi, bāng lín ē-tàng sī-hui hun-bîng

 • .

  .

 • │望你們疼惜天然土地 望你們可以來敬天畏地

  望恁疼惜天然的土地 望恁會當來敬天畏地

  bāng lín thiànn-sioh thian-jiân ê thóo-tē, bāng lín ē-tàng lâi kìng-thinn uì-tē

 • │望你們珍惜萬物的寶貴 共同擁抱生命共同體

  望恁珍惜萬物的寶貴 共同擁抱性命共同體

  bāng lín tin-sioh bān-mi̍h ê pó-kuì, kiōng-tông ióng-phō sìnn-miā kiōng-tông-thé

 • .

  .

 • │『廣大的土地藏在腳底 無盡的色彩綻放天空』

  廣大的土地藏在腳底 無盡的色彩綻放天空

  guǎngdà de tǔdì cáng zài jiǎodǐ, wújìn de sècǎi zhànfàng tiānkōng

 • │『夢幻的草原手牽手 宇宙萬物四海包容』

  夢幻的草原手牽手 宇宙萬物四海包容

  mènghuàn de cǎoyuán shǒuqiānshǒu, yǔzhòu wànwù sìhǎi bāoróng

 • │『廣大的土地藏在腳底 無盡的色彩綻放天空』

  廣大的土地藏在腳底 無盡的色彩綻放天空

  guǎngdà de tǔdì cáng zài jiǎodǐ, wújìn de sècǎi zhànfàng tiānkōng

 • │『夢幻的草原手牽手 宇宙萬物四海包容』

  夢幻的草原手牽手 宇宙萬物四海包容

  mènghuàn de cǎoyuán shǒuqiānshǒu, yǔzhòu wànwù sìhǎi bāoróng

 • .

  .

 • │望你們可以有善良的心 望你們可以有正義的聲

  望恁會當有善良的心 望恁會當有正義的聲

  bāng lín ē-tàng ū siān-liông ê sim, bāng lín ē-tàng ū tsìng-gī ê siann

 • │望你們可以慈悲為懷 望你們可以是非分明

  望恁會當慈悲為懷 望恁會當是非分明

  bāng lín ē-tàng tsû-pi uī huâi, bāng lín ē-tàng sī-hui hun-bîng

 • .

  .

 • │望你們疼惜天然土地 望你們可以來敬天畏地

  望恁疼惜天然的土地 望恁會當來敬天畏地

  bāng lín thiànn-sioh thian-jiân ê thóo-tē, bāng lín ē-tàng lâi kìng-thinn uì-tē

 • │望你們珍惜萬物的寶貴 共同擁抱生命共同體

  望恁珍惜萬物的寶貴 共同擁抱性命共同體

  bāng lín tin-sioh bān-mi̍h ê pó-kuì, kiōng-tông ióng-phō sìnn-miā kiōng-tông-thé

 • .

  .

 • │囝仔你有看到頭前的光 是咱的未來 希望的光

  囡仔你有看著頭前的光 是咱的未來 希望的光

  gín-á lí ū khuànn-tio̍h thâu-tsîng ê kng, sī lán ê bī-lâi, hi-bāng ê kng

 • │美麗的山嶺 清氣的海水 善良的海豬仔

  美麗的山嶺 清氣的海水 善良的海豬仔

  bí-lē ê suann-niá, tshing-khì ê hái-tsuí, siān-liông ê hái-ti-á

 • │他說 想要來和咱做好朋友

  伊講想欲來佮咱做好朋友

  i kóng siūnn-beh lâi kah lán tsò hó-pîng-iú