分享

直直去

直直去

直直去

Ti̍t-ti̍t-khì

演唱人:盪在空中

作曲人:盪在空中

作詞人:盪在空中

全漢編修人: Justin Richard Leung (30) 蔡雅菁 (6)

全羅編修人: Justin Richard Leung (30) 蔡雅菁 (6)

 • │風景迷人 請你要注意

  風景迷人 請你愛注意

  hong-kíng bê-lâng, tshiánn lí ài tsù-ì

 • │風景迷人 請你要小心

  風景迷人 請你愛細膩

  hong-kíng bê-lâng, tshiánn lí ài sè-lī

 • │我會緊緊偎著你身邊

  我會緊緊圍著你身邊

  guá ē kín-kín uî tio̍h lí sin-pinn

 • │提醒這是春天的滋味

  提醒這是春天的滋味

  thê-tshínn tse sī tshun-thinn ê tsu-bī

 • --

  -

  -

 • │風景迷人 請你要注意

  風景迷人 請你愛注意

  hong-kíng bê-lâng, tshiánn lí ài tsù-ì

 • │風景迷人 請你要小心

  風景迷人 請你愛細膩

  hong-kíng bê-lâng, tshiánn lí ài sè-lī

 • │我會緊緊偎著你身邊

  我會緊緊圍著你身邊

  guá ē kín-kín uî tio̍h lí sin-pinn

 • │提醒這是春天的滋味

  提醒這是春天的滋味

  thê-tshínn tse sī tshun-thinn ê tsu-bī

 • --

  -

  -

 • │莫講我是 浪流連

  莫講我是浪流連

  mài kóng guá sī lōng-liû-liân

 • │我 感覺這樣阿 舒適

  我感覺按呢仔舒勢

  guá kám-kak án-ne-á su-sè

 • │走在日子的頂頭阿

  行佇日子的頂頭啊

  kiânn tī li̍t-tsí ê tíng-thâu ah

 • │你問我我不知道

  你問我我毋知影

  lí mn̄g guá guá m̄ tsai-iánn

 • │咱就這樣阿 直直去喔喔

  咱就按呢仔 直直去喔喔

  lán tiō án-ne-á ti̍t-ti̍t khì ooh ooh

 • --

  -

  -

 • │莫講我 是浪流連

  莫講我是浪流連

  mài kóng guá sī lōng-liû-liân

 • │我 感覺這樣阿 舒適

  我感覺按呢仔舒勢

  guá kám-kak án-ne-á su-sè

 • │走在日子的頂頭阿

  行佇日子的頂頭啊

  kiânn tī li̍t-tsí ê tíng-thâu ah

 • │風一直吹啦

  風一直吹啦

  hong it-ti̍t tshue lah

 • │咱就這樣阿 直直去喔喔

  咱就按呢仔 直直去喔喔

  lán tiō án-ne-á ti̍t-ti̍t khì ooh ooh

 • --

  -

  -

 • │你咁無看到我

  你敢無看著我

  lí kám bô khuànn-tio̍h guá

 • │我佇你的頭前阿

  我佇你的頭頂啊

  guá tī lí ê thâu-tsîng ah

 • │莫講過去啦

  莫講過去啦

  mài kóng kuè-khì lah

 • │直直去啦阿

  直直去啦喔

  ti̍t-ti̍t khì lah ah

 • --

  -

  -

 • │你咁無看到我

  你敢無看著我

  lí kám bô khuànn-tio̍h guá

 • │我佇你的頭前阿

  我佇你的頭頂啊

  guá tī lí ê thâu-tsîng ah

 • │莫講過去啦

  莫講過去啦

  mài kóng kuè-khì lah

 • │直直去啦阿

  直直去啦喔

  ti̍t-ti̍t khì lah ah

 • --

  -

  -

 • │你咁無看到我

  你敢無看著我

  lí kám bô khuànn-tio̍h guá

 • │我佇你的頭前阿

  我佇你的頭頂啊

  guá tī lí ê thâu-tsîng ah

 • │莫講過去啦

  莫講過去啦

  mài kóng kuè-khì lah

 • │嘿嘿嘿阿喔

  嘿嘿嘿啊喔

  heh heh heh ah ooh