分享

甲你攬牢牢

甲你攬牢牢

甲你攬牢牢

Kā lí lám tiâu-tiâu

演唱人:江蕙

作曲人:江蕙

作詞人:江蕙

全漢編修人: W.b. Chen (44) 蔡雅菁 (1)

全羅編修人: W.b. Chen (44) 蔡雅菁 (1)

 • │我欲甲你攬牢牢 因為驚你半暝啊爬起來哭

  我欲共你攬牢牢 因為驚你半暝仔𬦰起來哭

  guá beh kā lí lám tiâu-tiâu, in-uī kiann lí puànn-mî-á peh khí-lâi khàu

 • │甲你攬塊心肝頭 乎你對人生袂擱茫渺渺

  共你攬咧心肝頭 予你對人生袂閣茫渺渺

  kā lí lám teh sim-kuann-thâu, hōo-lí tuì jîn-sing buē koh bông biáu-biáu

 • -

  .

  .

 • │我欲甲你攬牢牢 不免驚驚 驚見笑

  我欲共你攬牢牢 毋免驚驚 驚見笑

  guá beh kā lí lám tiâu-tiâu, m̄-bián kiann-kiann, kiann-kiàn-siàu

 • │世事乎人 想袂曉 需要一個肩甲頭

  世事予人想袂曉 需要一个肩胛頭

  sè-sū hōo-lâng siūnn buē-hiáu, su-iàu tsi̍t-ê king-kah-thâu

 • -

  .

  .

 • │我欲甲你攬牢牢 乎我陪你唱同調

  我欲共你攬牢牢 予我陪你唱仝調

  guá beh kā lí lám tiâu-tiâu, hōo guá puê lí tshiùnn kāng tiāu

 • │分擔你的憂 你的愁甲你的哭 哭完心事著無了了

  分擔你的憂 你的愁佮你的哭 哭完心事就無了了

  hun-tam lí ê iu, lí ê tshiû, kah lí ê khàu, khàu uân sim-sū tiō bô liáu-liáu

 • -

  .

  .

 • │我欲甲你攬牢牢 乎你袂驚袂擱號

  我欲共你攬牢牢 予你袂驚袂閣吼

  guá beh kā lí lám tiâu-tiâu, hōo-lí buē kiann, buē koh háu

 • │往事放乎空 人生啊才有望 乎我陪你渡難關

  往事放予空 人生啊才有望 予我陪你渡難關

  óng-sū pàng hōo khang, jîn-sing--ah tsiah ū bāng, hōo guá puê lí tōo lân-kuan

 • -

  .

  .

 • │我欲甲你攬牢牢 不免驚驚 驚見笑

  我欲共你攬牢牢 毋免驚驚 驚見笑

  guá beh kā lí lám tiâu-tiâu, m̄-bián kiann-kiann, kiann-kiàn-siàu

 • │世事乎人 想袂曉 你 需要一個肩甲頭

  世事予人想袂曉 你需要一个肩胛頭

  sè-sū hōo-lâng siūnn buē-hiáu, lí su-iàu tsi̍t-ê king-kah-thâu

 • -

  .

  .

 • │我欲甲你攬牢牢 乎我陪你唱同調

  我欲共你攬牢牢 予我陪你唱仝調

  guá beh kā lí lám tiâu-tiâu, hōo guá puê lí tshiùnn kāng tiāu

 • │分擔你的憂 你的愁甲你的哭 哭完心事著無了了

  分擔你的憂 你的愁佮你的哭 哭完心事就無了了

  hun-tam lí ê iu, lí ê tshiû, kah lí ê khàu, khàu uân sim-sū tiō bô liáu-liáu

 • -

  .

  .

 • │我欲甲你攬牢牢 乎你袂驚袂擱號

  我欲共你攬牢牢 予你袂驚袂閣吼

  guá beh kā lí lám tiâu-tiâu, hōo-lí buē kiann, buē koh háu

 • │往事放乎空 人生啊才有望 乎我陪你渡難關

  往事放予空 人生啊才有望 予我陪你渡難關

  óng-sū pàng hōo khang, jîn-sing--ah tsiah ū bāng, hōo guá puê lí tōo lân-kuan

 • -

  .

  .

 • │往事放乎空 人生啊才有望 乎我甲你攬緊緊

  往事放予空 人生啊才有望 予我共你攬絚絚

  óng-sū pàng hōo khang, jîn-sing--ah tsiah ū bāng, hōo guá kā lí lám ân-ân