分享

風吹風吹

風吹風吹

風吹風吹

Hong-tshue hong-tshue

演唱人:江蕙

作曲人:羅大佑

作詞人:王武雄

全漢編修人: W.b. Chen (40)

全羅編修人: W.b. Chen (40)

 • │有人是無行蹤 有人被風笑憨

  有人是無行蹤 有人被風笑戇

  ū-lâng sī bô hîng-tsong, ū-lâng pī hong tshiò gōng

 • │熱戀的風吹飄來飛去 想未到彼放蕩

  熱戀的風吹 飄來飛去 想袂到遐放蕩

  jia̍t-luân ê hong-tshue, phiau lâi pue khì, siūnn buē kàu hiah hòng-tōng

 • │伊親像一陣風 定定無守信用

  伊親像一陣風 定定無守信用

  i tshin-tshiūnn tsi̍t-tsūn hong, tiānn-tiānn bô siú sìn-iōng

 • │六月的炎天引阮牽掛可愛的薄情郎

  六月的炎天 引阮牽掛 可愛的薄情郎

  la̍k-gue̍h ê iām-thinn, ín gún khian-kuà, khó-ài ê po̍k-tsîng-lông

 • --

  .

  .

 • │風吹風吹 風中一張批

  風吹風吹 風中一張批

  hong-tshue hong-tshue, hong-tiong tsi̍t-tiunn phue

 • │寫在夢中的 相思有多少

  寫在夢中的相思有偌濟

  siá tsāi bāng-tiong ê siunn-si ū guā-tsuē

 • │緣份由天控制 簡單一句話

  緣份由天控制 簡單一句話

  iân-hūn iû thinn khòng-tsè, kán-tan tsi̍t-kù uē

 • │情斷無相借問 阮是誰人的

  情斷無相借問 阮是啥人的

  tsîng tuān bô sio-tsioh-mn̄g, gún sī siánn-lâng--ê

 • --

  .

  .

 • │有時陣熱烘烘 有時陣足失望

  有時陣熱烘烘 有時陣足失望

  ū-sî-tsūn jia̍t-hong-hong, ū-sî-tsūn tsiok sit-bōng

 • │熱戀在風中春來秋去 有情就愛保重

  熱戀在風中 春來秋去 有情著愛保重

  jia̍t-luân tsāi hong-tiong, tshun lâi tshiu khì, ū-tsîng tio̍h-ài pó-tiōng

 • │伊親像一陣風 輕輕將阮煽動

  伊親像一陣風 輕輕將阮煽動

  i tshin-tshiūnn tsi̍t-tsūn hong, khin-khin tsiong gún siàn-tōng

 • │六月的夢中猶原相信有一日再相逢

  六月的夢中 猶原相信 有一日再相逢

  la̍k-gue̍h ê bāng-tiong, iu-guân siong-sìn, ū-tsi̍t-ji̍t tsài siong-hông

 • --

  .

  .

 • │風吹風吹 風中一枝花

  風吹風吹 風中一枝花

  hong-tshue hong-tshue, hong-tiong tsi̍t-ki hue

 • │誰人會知 青春存多少

  啥人會知 青春賰偌濟

  siánn-lâng ē tsai, tshing-tshun tshun guā-tsuē

 • │緣份是相欠債 簡單一句話

  緣份是相欠債 簡單一句話

  iân-hūn sī sio-khiàm-tsè, kán-tan tsi̍t kù uē

 • │情斷嘛無計較 阮是別人的

  情斷嘛無計較 阮是別人的

  tsîng tuān mā bô kè-kàu, gún sī pa̍t-lâng--ê

 • │(情斷嘛無計較 阮是誰人的)

  (情斷嘛無計較 阮是啥人的)

  (tsîng tuān mā bô kè-kàu, gún sī siánn-lâng--ê)