分享

心肝寶貝

心肝寶貝

心肝寶貝

Sim-kuann pó-puè

演唱人:鳳飛飛

作曲人:李坤城 羅大佑

作詞人:羅大佑

全漢編修人: W.b. Chen (48) Chih-Min Chao (3)

全羅編修人: W.b. Chen (64) Chih-Min Chao (3)

 • │月娘光光掛天頂 嫦娥置那住

  月娘光光掛天頂 嫦娥佇遐蹛❤️❤️❤️

  gue̍h-niû kng-kng kuà thinn-tíng, Siông-ngôo tī hia tuà

 • │你是阮的掌上明珠 抱著金金看

  你是阮的掌上明珠 抱著金金看

  lí sī gún ê tsiáng-siōng-bîng-tsu, phō tio̍h kim-kim khuànn

 • │看你度晬 看你收涎 看你底學行

  看你度晬 看你收瀾 看你咧學行

  khuànn lí tōo-tsè, khuànn lí siu-nuā, khuànn lí teh o̍h-kiânn

 • │看你會走 看你出世 相片一大疊

  看你會走 看你出世 相片一大疊

  khuànn lí ē-tsáu, khuànn lí tshut-sì, siòng-phìnn tsi̍t tuā tha̍h

 • -

  :

  :

 • │輕輕聽著喘氣聲 心肝寶貝子

  輕輕聽著喘氣聲 心肝寶貝囝

  khin-khin thiann tio̍h tshuán-khuì-siann, sim-kuann pó-puè-kiánn

 • │你是阮的幸福希望 斟酌給你晟

  你是阮的幸福希望 斟酌共你晟

  lí sī gún ê hīng-hok hi-bāng, tsim-tsiok kā lí tshiânn

 • │望你精光 望你才情 望你趕緊大

  望你精光 望你才情 望你趕緊大

  bāng lí tsing-kong, bāng lí tsâi-tsîng, bāng lí kuánn-kín tuā

 • │望你古錐 健康活潑 毋驚受風寒

  望你古錐 健康活潑 毋驚受風寒

  bāng lí kóo-tsui, kiān-khong hua̍t-phuat, m̄-kiann siū hong-kuânn

 • -

  :

  :

 • │鳥仔風箏 攏總會飛 到底為什麼

  鳥仔風吹 攏總會飛 到底為啥物

  tsiáu-á hong-tshue, lóng-tsóng ē pue, tàu-té uī-siánn-mih

 • │魚仔船隻 攏是無腳 按怎會徙位

  魚仔船隻 攏是無跤 按怎會徙位

  hî-á tsûn-tsiah, lóng-sī bô kha, án-tsuánn ē suá-uī

 • │日頭出來 日頭落山 日頭對叨去

  日頭出來 日頭落山 日頭對佗去

  ji̍t-thâu tshut-lâi, ji̍t-thâu lo̍h-suann, ji̍t-thâu tuì tó khì

 • │春天的花 愛吃的蜂 伊是置叨位

  春天仔的花 愛食的蜂 伊是佇佗位

  tshun-thinn-á ê hue, ài tsia̍h ê phang, i sī tī tó-uī

 • -

  :

  :

 • │鳥仔有翅 風箏有線 才會天頂飛

  鳥仔有翼 風吹有線 才會天頂飛

  tsiáu-á ū si̍t, hong-tshue ū suànn, tsiah-ē thinn-tíng pue

 • │魚仔有尾 親像行船 希望著愛找

  魚仔有尾 親像行船 希望著愛揣

  hî-á ū bué, tshin-tshiūnn kiânn-tsûn, hi-bāng tio̍h-ài tshuē

 • │日頭出來 日頭落山 日子攏安呢過

  日頭出來 日頭落山 日子攏按呢過

  ji̍t-thâu tshut-lâi, ji̍t-thâu lo̍h-suann, ji̍t-tsí lóng án-ne kuè

 • │花謝花開 天暗天光 同款的問題

  花謝花開 天暗天光 仝款的問題

  hue-siā hue-khui, thinn-àm thinn-kng, kāng-khuán ê būn-tuê